آموزش کلمه volley با اخبار استعفای سیاستمداران مالتی

A volley of resignation has thrown the government into crisis

سیر استعفای سیاست­مداران، دولت این کشور را در بحران فرو برد.

/Volley (noun) UK /ˈvɒl.i/ US /ˈvɑː.li

A lot of similar things that are said or produced, or that happen, quickly one after the other

Example. I’m afraid my proposal was met with a volley of criticisms

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.