درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم (با نمونه سوال)

درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم شاگردان یاد می‌گیرند چگونه خانه خود را به همراه وسایل در آن با جملات ساده توصیف نمایند. این درس با یک مکالمه بین فرید و مادرش آغاز می‌شود.

مکالمه درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

مکالمه درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

فرید: مادر، کجایی؟

مادر: من در آشپزخانه هستم.

فرید: سلام . پدر کجاست؟

مادر: در گاراژ.

فرید: او در حال انجام چه کاری است؟ من گرسنه‌ام.

مادر: پس دست‌هایت را بشور و برای نهار بیا.من پدر را صدا می‌زنم. او در حال تعمیر ماشین است.

فرید: باشد.

بعد از این قسمت کلمه where  به معنای ” کجا” تدریس می‌شود و شاگردان باید یاد بگیرند که اگر می‌خواهند در مورد مکان چیزی یا کسی سوال بپرسند باید از ساختار زیر استفاده کنند.

Where + is/ are + فاعل?

where مثال برای کلمه پرسش

تو کجا هستی؟                          من در اتاق خواب هستم.

او (آن پسر) کجاست؟                 او در اتاق نشیمن است.

او (آن دختر) کجاست؟                او در محل کارش است.

آنها (بیش از یک نفر) کجا هستند؟   آنها در گاراژ هستند.

گرامر درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

بعد از این قسمت ساختار حال استمراری به شاگردان تدریس می‌شود. نیازی نیست که شاگردان اسم این دستور زبان و جزییات آن را به تفصیل بیاموزند فقط کافیست یاد بگیرند که وقتی کسی در حال انجام کاری است باید از این ساختار استفاده کنند.

I/she/he + am/is+ verb + ing

بیان انجام کار در انگلیسی

تو داری چکار می‌کنی؟                     من دارم آشپزی می‌کنم.

او دارد چکار می‌کند؟ مذکر                او دارد تلویزیون تماشا می‌کند.

او دارد چکار می‌کند؟ مونث               او دارد کتاب می‌خواند.

آنها دارند چکار می‌کنند؟                   آنها دارند فوتبال بازی می‌کنند.

به این مثال‌های دیگری دقت کنید:

فارسی

انگلیسی

من دارم تلویزیون میبینم . I’m watching T.V.
آن دختر دارد آشپزی میکند . She’s cooking.
آن پسر دارد فوتبال بازی میکند . He’s playing football.
آنها دارند کتاب می خوانند. They’re reading.
من دارم دستهایم را میشویم . I’m washing my hands.
آن دختر دارد تلویزیون میبیند. She’s watching T.V .
آنها دارند بازی میکنند. They’re playing games.

حال باید بدانیم که برای سوال کردن در مورد اینکه افراد در حال انجام چه کاری هستند باید از ساختار زیر استفاده نماییم.

What + is/ are + you/she/he/ they + doing?

حال سعی کنید جملات زیر را حفظ کنید تا به خوبی این دستور زبان را یاد بگیرید.

فارسی

انگلیسی

تو داری چکار میکنی؟ What are you doing?
آن دختر دارد چکار میکند؟ What is she doing ?
پدرت دارد چکار میکند؟ What is your father doing?
آنها دارند چکار میکنند؟ What are they doing?
آن پسر دارد چکار میکند؟ What is he doing?

حروف F/W/V  حروفی هستند که این درس مورد تمرین قرار می‌دهد و در مکالمه آخر بسیار استفاده شده‌اند.

مکالمه درس ششم انگلیسی هفتم

هم‌چنین در انتهای این درس شاگردان یاد می‌گیرند که اگر چیزی را متوجه نشدند باید از ساختار زیر استفاده کنند.

ساختار سوال پرسیدن در انگلیسی

ببخشید؟ می‌شود دوباره بگویید؟

در پایان این درس اگر شاگردان بتوانند مکالمه زیر را با جملات مختلف کامل کنند یعنی درس‌ها را بخوبی فرا گرفته‌اند.

مکالمه درس ششم انگلیسی هفتم

پاسخ‌های متفاوتی می‌توانند درست باشند. برخی از این پاسخ‌ها را در زیر برای شما آورده‌ایم.

1. cooking / washing / watching T.V.
2. working / cleaning / studying.

نمونه سوالات درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

حال سعی کنید جملات زیر را با کلمات درون جعبه پر کنید.

doing

watching

they

she

cooking

Are

1. what …………… you eating?
2. Is Lily ……………………. T.V?
3. My mom is ……………………. In the kitchen.
4. ………………..are walking in the park.
5. …………is drinking coffee.
6. What is your dad …………….. now?

پاسخ

1) are
2) watching
3) cooking
4) they
5) she
6) doing

گزینه مناسب را برای هر سوال انتخاب کنید.

1. Nick and Daniel ………..walking in the park .
A. are B. is
2. My mom is …………………. In the kitchen .
A. cooking B. watching
3. ……….. is playing music .
A.they B.she
4. My classmate ………….studying his lessons .
A.is B.are

پاسخ‌ها

1. A
2. A
3. B
4. A

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.