گرامر اسامی قابل‌ شمارش و غیر‌ قابل‌ شمارش Countable/Uncountable Nouns

ابتدا باید بدانیم که اسم‌های قابل شمارش در انگلیسی به count noun و اسامی غیرقابل شمارش به uncount nouns شناخته می‌شوند. کل اسامی انگلیسی در یکی از این دو دسته قرار می‌گیرند. اسامی قابل شمارش همانطور که از اسمشان پیداست قابل شمارش هستند. مثل: an apple، two apples، three apples. اما اسامی غیر قابل شمارش را نمی‌توان شمرد. مانند: air، oxygen، rice، water. تشخیص تفاوت اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بسیار مهم است چون determiner ها و فعل‌هایی که با این اسامی استفاده می‌شوند متفاوت هستند.در در این مقاله به آموزش گرامر زبان انگلیسی( اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش )می‌پردازیم.

اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی (Countable nouns)

این اسامی همانطور که گفته شد قابل استفاده به همراه اعداد هستند و فرم مفرد و جمع دارند. فرم مفرد این اسامی با a و an می‌آیند و در فرم جمع به همراه s جمع می‌آیند. برای سوال کردن در مورد تعداد این اسامی از کلمه how many استفاده می‌کنیم. به جدول زیر دقت کنید.

Plural Singular
two dogs on dog
three horses one horse
two ideas one idea

نکته: برخی از اسامی قابل شمارش در حالت جمع s نمی‌گیرند و تغییر شکل می‌دهند. تعداد این اسامی زیاد نیست و به راحتی می‌توان آنها را به خاطر سپرد. در جدول زیر به کاربردی ترین آنها اشاره کرده‌ایم.

Plural Singular
two men one man
three people on person
four women one woman
two children a child

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی( Uncountable nouns)

اسامی غیر قابل شمارش هرگز با تعداد بیان نمی‌شوند. یعنی نمی‌توان آنها را شمارش کرد. این اسامی می‌توانند اسامی مفاهیم انتزاعی مانند صداقت، دشمنی و … باشند یا مفاهیمی که به لحاظ فرم ظاهری قابل شمارش نیستند. مانند مایعات، گازها، پودرها و … . اسامی غیر قابل شمارش با فعل مفرد بیان می‌شوند و معمولاً فرم جمع ندارند.

جدول اسامی غیر قابل شمارش کاربردی در مکالمه:

sugar rice research
water air knowledge
tea fear beauty
rice love Anger
money information safety

تشخیص قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم به لحاظ انتخاب تخصیص‌گر مناسب اهمیت دارد.

countable nouns

few, a few, many, how many

 

uncountable nouns

little, a little, much, how much

 

both countable and uncountable

some, any, a lot of

 

مثال:

I’m making a few cups of tea.

There’s some money on the table.

Have we got any bread?

How many chairs do we need?

How much milk have we got?

نکات کلیدی گرامر اسامی قابل‌ شمارش و غیر‌ قابل‌ شمارش 

برخی از اسامی که در انگلیسی غیر قابل شمارش هستند در زبان‌های دیگر قابل شمارش هستند و این نکته گاهی یادگیرندگان را به اشتباه می‌اندازد. خوشبختانه تعداد این اسامی زیاد نیست و قابل حفظ کردن است. در جدول زیر به برخی از کاربردی‌ترین ‌این اسامی اشاره کردیم.

baggage advice accommodation
trouble bread behavior
news traffic progress
weather work furniture

حال به چند مثال با این کلمات دقت کنید:

I’d like to give you some advice. می‌خواهم کمی نصیحتت کنم

This looks a lot of trouble to me. این مشکل بزرگی برای من است

They did an hour of work yesterday. آنها دیروز یک ساعت کار انجام دادند

 

Container Nouns

توجه کنید که هنگام استفاده از اسامی غیر قابل شمارش، می توان از پیمانه برای شمردن استفاده کرد.

a bag of flour

a bar of chocolate

a bottle of milk

a bowl of soup

a box of cereal

a can of tuna

a carton of orange juice

a cup of hot coffee

a glass of water

a jar of honey

a tube of toothpaste

اسامی مشخص شده در جملات زیر قابل شمارش (C) یا غیر قابل شمارش (U) هستند؟

 1. The children are playing in the garden.
 2. I don’t like milk.
 3. I prefer tea.
 4. Scientists say that the environment is threatened by pollution.
 5. My mother uses butter to prepare cakes.
 6. There are a lot of windows in our classroom.
 7. We need some glue to fix this vase.
 8. The waiters in this restaurant are very professional.
 9. My father drinks two big glasses of water every morning.
 10. The bread my mother prepares is delicious.
 11. Drivers must be careful; the road is slippery.
 12. Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents.
 13. I bought three bottles of mineral water for our picnic.
 14. I’d like some juice please!
 15. Successful candidates will join the camp later this year.
 16. A rise in oil prices is inevitable since there is more and more world demand for energy.
 17. The exercises on this website are interesting.
 18. Dehydrated babies must drink a lot of water.
 19. Adult illiterates learn through a special government program.
 20. I met some nice people when I was walking along the beach.

Articles (a/an – the)

به طور کلی، در زبان انگلیسی از حروف تعریف برای مشخص کردن شناس و یا ناشناس بودن اسم استفاده می‌شوند. اسامی ناشناس اسم‌هایی هستند که برای شنونده نا‌آشنا هستند. مثلا در جمله‌ی

I saw a blue car.

خودرو ناشناس است و شنونده خودروی بخصوصی را تصور نمی‌کند. اسامی شناس به اسم‌هایی گفته می شود که برای گوینده و شنونده آشنا هستند.

I saw the blue car again.

در این جمله خودرو برای شنونده شناخته شده است چون قبلا درباره‌ی آن سخن گفته شده.

استفاده از a یا an در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

حروف تعریف a/an برای اسامی مفرد، قابل شمارش و ناشناس به کار می روند. برای اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع، در صورتی که ناشناس باشند، نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

I got coffee from the break room.

I saw children in the park.

برای تشخیص استفاده از a یا an، به کلمه بعد از حرف تعریف دقت می‌کنیم. اگر کلمه بعد با صدای یکی از حروف صدا‌دار‌، vowels، یعنی a، e، i، o، u، شروع شود باید از حرف تعریف an استفاده کنیم. در غیر این صورت، حرف تعریف a به کار می بریم. توجه کنید که در اینجا دیکته کلمه مهم نیست و تمرکز روی صدای حرف است.

an umbrella

a university

کلمه‌ی umbrella با صدای /ʌ/ شروع می‌شود که صدا‌دار محسوب می‌شود ولی کلمه university با صدای /j/ شروع می شود و بی‌صداست.

کاربرد The در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

پیش از اسامی مفرد، جمع، و غیر قابل شمارش در صورتی که شناس باشند از حرف تعریف the استفاده می‌شود.

the book

the cars

the coffee

توجه کنید که در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌شود:

 • پیش از اسم‌های خاص، نام زبان‌ها، ورزش‌ها و رشته‌های تحصیلی
 • هنگامی که اسم، صفت اشاره دارد. (this, that, these, those)
 • هنگامی که اسم، صفت ملکی دارد. (my, your, his, …)
 • هنگامی که پیش از اسم از عبارت‌های کمیتی استفاده شود. (all, each, some, several, …)

نکته کلمه Hair

کلمه hair به معنی مو در انگلیسی غیر قابل شمارش است. پس به صورت جمع استفاده نمی‌شود. تنها زمانی به صورت جمع استفاده می‌‌شود که اشاره به تارهای مو داشته باشد. در زیر مثال‌هایی برای شما آورده شده است.

She has long blond hair.  او موی بلند روشن دارد.

This child’s hair was curly.   موی این بچه فر بود.

I don’t wash my hair every day.   من هرروز موهایم را نمی‌شویم.

I found a hair in my soup.   من یک مو در سوپم پیدا کردم.

همانطور که مشاهده می‌کنید تنها در جمله آخر کلمه hair به صورت قابل شمارش استفاده شده است چون اشاره به یک تار مو دارد. حال که نکات لازم را در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش یاد گرفتید خود را بیازمایید.

خودآزمایی گرامر اسامی قابل‌ شمارش و غیر‌ قابل‌ شمارش

جملات زیر را با حرف تعریف صحیح کامل کنید، (a، an، the) و اگر نیاز به حرف تعریف نیست، x قرار دهید.

 1. I like ____ blue T-shirt over there better than ____ red one.
 2. Their car does 150 miles ____ hour.
 3. Where’s ____ USB drive I lent you last week?
 4. Do you still live in ____ Bristol?
 5. Is your mother working in ____ old office building?
 6. Carol’s father works as ____ electrician.
 7. The tomatoes are 99 pence ____ kilo.
 8. What do you usually have for ____ breakfast?
 9. Ben has ____ terrible headache.
 10. After this tour you have ____ whole afternoon free to explore the city.
4 دیدگاه
 1. sama sefidi

  سلام..میشه لطفا پاسخ سوال ها رو هم بذارید؟

  1. علیرضا صفری

   ۱٫ The children are playing in the garden. C
   ۲٫ I don’t like milk. U
   ۳٫ I prefer tea. U
   ۴٫ Scientists say that the environment is threatened by pollution. C
   ۵٫ My mother uses butter to prepare cakes. U
   ۶٫ There are a lot of windows in our classroom. C
   ۷٫ We need some glue to fix this vase. U
   ۸٫ The waiters in this restaurant are very professional. C
   ۹٫ My father drinks two big glasses of water every morning. C
   ۱۰٫ The bread my mother prepares is delicious. U
   ۱۱٫ Drivers must be careful; the road is slippery. C
   ۱۲٫ Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents. C
   ۱۳٫ I bought three bottles of mineral water for our picnic. C
   ۱۴٫ I’d like some juice please! U
   ۱۵٫ Successful candidates will join the camp later this year. C
   ۱۶٫ A rise in oil prices is inevitable since there is more and more world demand for energy. U
   ۱۷٫ The exercises on this website are interesting. C
   ۱۸٫ Dehydrated babies must drink a lot of water. U
   ۱۹٫ Adult illiterates learn through a special government program. C
   ۲۰٫ I met some nice people when I was walking along the beach. C

  2. علیرضا صفری

   ۱٫ I like __THE__ blue T-shirt over there better than __THE__ red one.
   ۲٫ Their car does 150 miles __AN__ hour.
   ۳٫ Where’s __THE__ USB drive I lent you last week?
   ۴٫ Do you still live in __X__ Bristol?
   ۵٫ Is your mother working in ___AN_ old office building?
   ۶٫ Carol’s father works as __AN__ electrician.
   ۷٫ The tomatoes are 99 pence __A__ kilo.
   ۸٫ What do you usually have for __X__ breakfast?
   ۹٫ Ben has __A__ terrible headache.
   ۱۰٫ After this tour you have __THE__ whole afternoon free to explore the city.

   1. Sama sefidi

    سپاسگذارم

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.