آموزش گرامر صفات مفعولی Participle Adjectives

 (صفات مفعولی)Participle Adjectives گرامر

در زبان انگلیسی، می توان به بسیاری از افعال پسوند‌های ed و ing اضافه کرد و صفت ساخت. به طور مثال می ‌توان از فعل to surprise، صفت‌های surprised و surprising را ساخت. نکته‌ی مهم توانایی تشخیص این نوع صفات، درک تفاوت بین آنها و استفاده صحیح از این صفت‌ها است.

-ed Adjectives

صفاتی که به ed ختم می شوند، عموما برای توصیف و بیان احساسات به کار می روند. این صفات معمولا برای انسان‌ها (یا حیوانات) به کار گرفته می‌شوند و برای اشیا استفاده نمی‌شوند.

I was so bored in that lesson; I almost fell asleep.

He was surprised to see Bob after all those years.

She was really tired and went to bed early.

-ing adjectives

صفاتی که به ing ختم می‌شوند، عموما عامل ایجاد احساسات را بیان می‌کنند. این صفات برای توصیف انسان‌ها و اشیا به کار می‌روند.

Have you seen that film? It’s really frightening.

I could listen to her for hours. She’s so interesting.

I can’t sleep! That noise is really annoying!

در ادامه فهرستی از صفت‌های رایج که به ed و ing ختم می‌شوند آورده شده:

annoyed – annoying

bored – boring

confused – confusing

disappointed – disappointing

excited – exciting

frightened – frightening

interested – interesting

surprised – surprising

tired – tiring

خودآزمایی گرامر صفات مفعولی

جملات زیر را با صفت مناسب کامل کنید.

۱) I am so ____ (relaxed / relaxing) that I don’t want to move.

۲) I find horror films really ____ (frightened / frightening) and not at all fun to watch.

۳) Sometimes I get really ____ (frustrated / frustrating) when I can’t express myself well in English.

۴) We were stopped by a man with a knife who took our money. It was ____ (terrified / terrifying).

۵) The program was really ____ (interested / interesting).

۶) She was ____ (overwhelmed / over whelming) when everyone cheered and we gave her presents.

۷) If I feel stressed, I find taking a bath is often ____ (relaxed / relaxing).

۸) I’m really ____ (tired / tiring). I think I’ll go to bed.

۹) He’s very ____ (interested / interesting) in history.

۱۰) The trip was ____ (overwhelmed / overwhelming), with so many things to do and it was all so new.

۱۱) She is never ____ (satisfied / satisfying) with her work.

۱۲) Cleaning is so ____ (tired / tiring)! I think I’ll have a rest.

۱۳) She thought the ride on the roller-coaster was ____ (thrilled / thrilling).

۱۴) I was really ____ (surprised / surprising) when I saw you. I had thought you were on holiday.

۱۵) My grandmother was ____ (shocked / shocking) by the man’s bad language.

۱۶) My niece is ____ (terrified / terrifying) of dogs.

۱۷) Thank you so much for the prize! I’m ____ (thrilled / thrilling).

۱۸) My job is very ____ (satisfied / satisfying). I love helping people.

۱۹) The news was so ____ (shocked / shocking) that she burst into tears.

۲۰) My exam results were great! It’s really ____ (surprised / surprising) but good, of course.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.