دوره های آموزشی نوجوانان

معرفی دوره:

دوره آموزشی نوجوانان مخصوص رده سنی 15-12 سال می باشد و زبان آموزان نوجوان طی استمرار ترم ها با نوعی از زبان آشنا می گردند که ایشان را نه تنها برای رویارویی با موقعیت های روزمره آماده می کند، بلکه توانایی فهم و ارتباط با مفاهیم ساده علوم (به زبان انگلیسی) را که عمدتا” در مدارس استفاده می گردد برایشان فراهم می نماید.

مختصات دوره:

5 مقطع، 15 ترم

کتاب های دوره:

کتاب این دوره، سری Project از انشارات دانشگاه Oxford می باشد.

(در هر ترم انیمیشن های انگلیسی برای تقویت ادراکی زبان آموزان در قالبی دلچسب و لذت بخش، مورد استفاده قرار می گیرد.)

اهداف:

آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان

ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم

آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربرد های روزمره

آشنایی نوجوانان با متون ساده انگلیسی بر مبنای دروس عمومی مدارس بر حسب نیاز

آشنایی نوجوانان با موارد فرهنگی مورد نیاز در برخوردهای اجتماعی

ایجاد اعتماد به نفس در استفاده از زبان دوم

ویژگی ها:

جمع بندی دروس در پایان هر Unit در قالب پروژه های متنوع و جذاب فردی یا گروهی

تقویت تمام مهارت ها به ویژه توانایی مکالمه (Speaking)

آموزش زبان با ترکیب دو جنبه استفاده روزمره و آکادمیک در حد دروس عمومی مدارس انگلیسی زبان

دوره های آموزشی نوجوانان سفیر گفتمان

کلاسهای ترمیک :

۳ روز در هفته (زوج یا فرد) یک جلسه در هر روز ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۶ هفته. در کلاسهای ترمیک جلسه ی هشتم مختص آزمون میانترم و جلسه شانزدهم مختص آزمون پایانترم می باشد.

کلاسهای فشرده :

۳ روز در هفته (زوج یا فرد) ۲ جلسه در هر روز ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۳ هفته. برگزاری آزمون در کلاسهای فشرده همانند کلاسهای ترمیک می باشد.

سه روز در هفته فشرده

کلاسهای یک روز در هفته :

کلاسهای پنجشنبه : 

۱ روز در هفته ۳ جلسه در هر روز ۱5 جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره 5 هفته ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

کلاسهای جمعه :

۱ روز در هفته ۳ جلسه در هر روز ۱5 جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره 5 هفته ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

یک روز در هفته

کلاسهای دو روز در هفته :

ترمیک : ۲ روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) ۲ جلسه در هر روز ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۳ هفته. ساعات برگزاری ۱۱:۱۵-۸، ۱۴:۴۵-۱۱:۳۰، ۱۸:۱۵-۱۵، ۲۰-۱۶:۴۵ و ۲۱:۴۵-۱۸:۳۰

فشرده : ۲ روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) ۳ جلسه در هر روز ۱5 جلسه ی ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره 2 هفته. ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

دو روز در هفته ترمیک

دو روز در هفته فشرده