We Are The Second Largest English Language School In Iran

وبینار سایبرتاک

جهت مشاهده اطلاعات و خرید فایل ویدئویی وبینارهای برگزار شده
روی نام هر وبینار کلیک نمایید.

وبینار سایبرتاک خرداد ماه

وبینار مرور گرامر کتاب Evolve 1

 • سطح: Elementary
 • نام استاد: مریم فرمانی
 • تاریخ برگزاری وبینار:1402/03/21
 • زمان برگزاری وبینار: 17الی 19

وبینار انگلیسی Countables and Uncountables

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/11/05
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان: المنتری به بالا

وبینار انگلیسی Modals in English Grammar

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/10/07
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا

وبینار انگلیسی Active and Passive Voice

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:  چهارشنبه 1401/09/16
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط ( Intermediate)

وبینار انگلیسی Comparative and Superlative Adjectives

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/08/04
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : مناسب پیش متوسطه (Pre-Intermediate)

وبینار آموزش زبان انگلیسی

وبینار انگلیسی The Importance of Linking Words

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/06/30
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط (Intermediate)

وبینار انگلیسی Review and Compare Conditional Sentences

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/06/16
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط ( Intermediate)

وبینار آموزش زبان آقای ژوبین سمیعی

وبینار انگلیسی jobs & Employment

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:  چهارشنبه 1401/05/12
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :متوسط (Intermediate)

وبینار grammar magic

وبینار انگلیسی  simple vs. continuous tenses

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/04/29
 •  ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :پیش متوسطه(pre-intermediate)

وبینار انگلیسی Intermediate Common Mistakes

 • استاد برگزار کننده: شیرین متین فر
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/04/01
 •  ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :Intermediate

وبینار 18 خرداد

وبینار انگلیسی Directions and Transportation

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/03/18
 • ساعت برگزاری:18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : مناسب پیش متوسطه (Pre-Intermediate)

وبینار ساختار نقل قول در دستور زبان

وبینار انگلیسی Reported Speech

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/03/11
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان مناسب فوق متوسطه (Upper -Intermediate) به بالا

وبینار آموزشی ماضی نقلی و گذشته ساده

وبینار انگلیسی Present perfect vs Past simple

 • استاد برگزار کننده: شیرین متین فر
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/21
 • ساعت برگزاری: 18:30-17

وبینار انگلیسی Describing People

وبینار انگلیسی Describing People

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/14
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا

وبینار 31 فروردین سفیر

وبینار Elementary Common Mistakes

 • نام استاد: ادیت خدابخشی
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا
86 earphones
تلفن پشتیبانی

۰۲۱-۷۴۰۵۶۰۰۰

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.