ترتیب صفات در انگلیسی | جایگاه صفت در انگلیسی | Adjectives

صفت در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند یا تغییر می‌دهد.

A cat walked past my window.

A large orange cat walked past my window.

خواننده‌ی جمله‌ی اول تصوری از شکل ظاهری گربه ندارد. در جمله‌ی دوم، با استفاده از صفات large و orange تصویری از گربه‌ی موردنظر در ذهن خواننده ایجاد می‌شود. به طور کلی صفت‌ها در دو جای جمله قرار می‌گیرند.

 1. استفاده از صفات در زبان انگلیسی پیش از اسم:

 

Bob has a new car.

It was good coffee.

 

 1. استفاده از صفت در زبان انگلیسی پس از افعال ربطی:

 

Bob’s car is new.

The coffee tastes good.

 

توجه: اغلب صفات را می‌توان در هر دو جایگاه قرار داد – پیش از اسم یا پس از فعل ربطی. اما، برخی صفت‌ها فقط در یکی از این دو جا قرار می‌گیرند.

 

Be careful crossing the main road.

The former footballer is now a coach.

Chess is an indoor game.

 

صفات فوق همواره پیش از اسم به کار می‌روند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پیش از اسم قرار می‌گیرند، در زیر آمده است.

 

chief, elder, eldest, inner, outdoor, outer, principal, upper, etc.

 

The baby is asleep at last.

Bob looked ill.

My two sisters look alike.

 

این صفات همواره پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند در زیر آمده است.

 

afraid, alone, ashamed, awake, alive, content, fine, glad, unwell, well, etc.

 

استفاده از چند صفت پیش از یک اسم (ترتیب صفات در انگلیسی)

ما می‌توانیم چندین صفت را با هم برای توصیف یک اسم به کار بگیریم. در این حالت ترتیب صفت‌ها مهم است. توجه کنید که در کاربرد‌های واقعی به ندرت بیش از دو یا سه صفت برای توصیف یک اسم به کار می‌رود.

در حالت کلی، ترتیب صفات به شکل زیر است:

 1. Opinion (نظر): unusual, beautiful, …
 2. Size (اندازه): big, small, tall, …
 3. Physical quality (کیفیت): thin, rough, untidy, …
 4. Shape (شکل): round, square, rectangular, …
 5. Age (سن): young, old, youthful, …
 6. Color (رنگ): red, green, blue, …
 7. Origin (مبدا): Dutch, Japanese, Turkish, …
 8. Material (جنس): metal, wood, plastic, …
 9. Type (نوع): general-purpose, four-sided, …
 10. Purpose (هدف): cleaning, cooking, …

 

 

It was made of a strange green metallic material.

It’s a long narrow plastic brush.

Panettone is a round Italian bread-like Christmas cake.

خودآزمایی

گزینه صحیح را برای تکمیل جمله انتخاب کنید.

۱- Andrea had a ________ in her hair yesterday.

 1. nice yellow bow
 2. yellow nice bow
 3. bow nice yellow

۲-  She lost a ________.

 1. small white cat
 2. cat small white
 3. white small cat

۳- I bought ________ oranges.

 1. great some big
 2. big great some
 3. some great big

۴- We met ________ people at the conference.

 1. very smart two
 2. two very smart
 3. very two smart

۵- The clown was wearing a ________ hat.

 1. big green-yellow
 2. big green and yellow
 3. yellow and green big

۶-  The cookies that you ________.

 1. smell delicious baked
 2. baked smell delicious
 3. delicious smell baked

۷-  Is it ________?

 1. cold getting outside
 2. getting cold outside
 3. getting outside cold

۸- The course you are ________.

 1. taking sounds interesting
 2. sounds interesting taking
 3. interesting sounds taking

۹- My uncle wore a ________ to the wedding.

 1. silk blue tie
 2. tie blue silk
 3. blue silk tie

۱۰- Have you met that _____ next door?

 1. cute boy new
 2. cute new boy
 3. new boy cute
ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.