قید‌ در زبان انگلیسی ، چطور از صفت قید بسازیم؟

قیدها (adverbs) مجموعه گسترده‌ای از کلمات هستند که توصیف می‌کنند یک اتفاق چگونه و در کجا و در چه زمانی به وقوع پیوسته است. قیدها همچنین می‌توانند نقطه‌نظر گوینده و یا شدت و درجه یک قید دیگر را توصیف کنند. در این مقاله از شهر گرامر انگلیسی سفیر قصد داریم شما را با نکات مهم در مورد استفاده از قید در زبان انگلیسی در گفتار و نوشتار آشنا کنیم.

در این مطلب به عناوین زیر خواهیم پرداخت:

  • قیدها چه هستند و چه کاربردی دارند؟
  • ساختن قید از صفت
  • ساختن قیدهای برتری و عالی یا comparative / superlative adverbs

قید در زبان انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

قیدها(adverbs) کلماتی هستند که در مورد سایر کلمات جمله به ما اطلاعات می‌دهند. معمولاً قیدها فعل‌ها را اصلاح می‌کنند یا آنها را تغییر معنایی می‌دهند. قیدها به ما می‌گویند که هر فعل کجا، چگونه و در چه مواقعی اتفاق افتاد. قیدی که فعل را توصیف می‌کند بعد از فعل در جمله قرار می‌گیرد.

The bus moved slowly.

اتوبوس به آرامی حرکت کرد.

The bears ate greedily.

خرس‌ها با ولع غذا خوردند.

The car drove fast.

ماشین به سرعت حرکت کرد.

گاهی قیدها صفت‌ها را اصلاح می‌کنند و آنها را قوی‌تر یا ضعیف‌تر می‌کنند.

You look absolutely fabulous.

تو قطعاً خارق‌العاده به نظر می‌رسی.

He is slightly overweight.

او کمی اضافه وزن دارد.

You are very persistent.

شما خیلی مصر هستید.

 

برخی از انواع قید در زبان انگلیسی قیدهای دیگر را اصلاح می‌کنند و درجه یا دقت آنها را اصلاح می‌کنند.

She played the violin extremely well.

او بی‌نهایت زیبا ویولن می‌زند.

You are speaking too quietly.

شما خیلی به آرامی حرف می‌زنید.

قیدها در زبان انگلیسی چه کاربردی دارند؟

ساختن قید از صفت

در اغلب موارد قید در زبان انگلیسی می‌تواند از اضافه کردن ly به صفت ساخته شود.

قید صفت
Cheaply Cheap
Quickly Quick
Slowly Slow

 

اگر خود صفت به حرف y ختم شود ابتدا باید تبدیل به حرف i شود و بعد ly به آن اضافه شود.

قید صفت
Easily Easy
Angrily Angry
Happily Happy
Luckily Lucky

اگر صفتی به پسوندهای زیر ختم شود کافی است حرف e را حذف کنیم و به جای آن y قرار دهیم.

قید صفت
Probably Probable
Terribly Terrible
gently Gentle

 

اگر صفت به حروف ic ختم شود نیاز است ally به آن اضافه شود تا تبدیل به قید گردد.

قید صفت
Basically Basic
Tragically Tragic
Economically Economic

برخی از انواع قید در زبان انگلیسی فرم یکسان با صفت دارند. مانند:

Early

Fast

Hard

High

Late

Near

به مثال‌های زیر دقت نمایید:

It’s a fast car.

این یک ماشین پر سرعت است.

He drives very fast.

او به سرعت رانندگی می‌کند.

This is a hard exercise.

این یک تمرین سخت است.

He works hard.

او به سختی کار می‌کند.

We saw many high buildings.

ما ساختمان‌های بلند زیادی دیدیم.

The bird flew high in the sky.

آن پرنده در آسمان پرواز بلندی کرد.

قید Well در زبان انگلیسی

صفت good یک استثناء است. قید این صفت کلمه well است که به‌معنای به‌خوبی است.

He is a good student.

او شاگرد خوبیست.

He studies well.

او به‌خوبی درس می‌خواند.

She is a good pianist.

او یک پیانیست خوب است.

She plays the piano well.

او به‌خوبی پیانو می‌نوازد.

They are good swimmers.

آنها شناگران خوبی هستند.

They swim well.

آنها به خوبی شنا می‌کنند.

ساخت قید در زبان انگلیسی ، قیدهای برتری و عالی

قیدها حالت برتری comparative و حالت عالی superlative هم دارند. قیدهایی که به ly ختم می‌شوند باید از more و most برای تبدیل آنها به فرم مقایسه‌ای عالی استفاده شود.

حالت عالی حالت برتری قید
Most quietly More quietly Quietly
Most slowly More slowly Slowly
Most seriously More seriously Seriously

 

مثال:

The teacher spoke more slowly to help us understand.

Could you sing more quietly please?

با قیدهای کوتاه که به ly ختم نمی‌شوند، ساخت فرم برتری و عالی درست مثل صفت‌ها است و از er و est برای این کار استفاده می‌شود. اگر قید در زبان انگلیسی به حرف e ختم شود هنگام اضافه کردن پسوندها حذف می‌شود.

حالت عالی حالت برتری قید
Hardest Harder Hard
Fastest Faster Fast
Latest Later Late

 

مثال:

Jim works harder than his brother.

Everyone in the race ran fast, but Jen ran fastest of all.

 

برخی از قیدها برای حالت برتری و عالی بی‌قاعده محسوب می‌شوند. شکل آنها تغییر می‌کند.

عالی برتری قید
Worst

Farthest/Furthest

Least

Best

Worse

Father/Further

Less

Better

Badly

Far

Little

Well

 

مثال:

The little boy ran further than his friend.

You’re driving worse today than yesterday.

He played the best of any player.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.