قید مکان و زمان در زبان انگلیسی (Adverbs of place/time)

در مقاله قبلی شهر گرامر سفیر با تعریف قید در زبان انگلیسی ، کاربرد آن و ساختن قید از صفت و قیدهای برتری و عالی آشنا شدید در ادامه مطلب قصد داریم شما را با قید مکان و زمان در زبان انگلیسی آشنا سازیم.

قیدهای مکان یا Adverbs of place

قیدهای مکان به ما می‌گویند که هر فعل در کجا رخ داده است. قیدهای مکان بعد از فعل اصلی یا بعد از جمله‌ای که توصیف می‌کنند قرار می‌گیرند. قیدهای مکان، صفت‌ها یا سایر قیدها را اصلاح نمی‌کنند. کلماتی مانند here, everywhere, outside, away, around جزو قیدهای مکان تلقی می‌شوند.

مثال:

John looked around but he couldn’t see the monkey.

I searched everywhere I could.

Come in.

قیدهای مکان Here و There

این دو کلمه به معنای اینجا و آنجا از رایج‌ترین قیدهای مکان هستند. آنها از یک موقعیت مکانی از سمت گوینده حرف می‌زنند. با افعال حرکتی here به معنای به سمت گوینده و there به معنای دور از گوینده جمله معنی می‌دهند.

معنی جمله
به سمت من بیا. Come here.
آنجا بگذارش. Put it there.

به خاطر داشته باشید که این دو کلمه به همراه حروف اضافه تشکیل عبارت‌های قیدی یا adverbial phrases می‌دهند.

مثال:

What are you doing up there?

Come over here and look at what I found.

The baby is hiding down there under the table.

 

دو کلمه here و there گاهی در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و بعد از آنها فعل و در آخر فاعل قرار می‌گیرد. این جملات تعجبی یا تاکیدی هستند.

Here comes the bus!

There goes the bell!

There it is.

Here they are.

قیدهای مکانی که حرف اضافه نیز محسوب می‌شوند

قید به عنوان حرف اضافه قید برای توصیف فعل قید
I’m wearing a necklace around my neck. The marble rolled around in my hand. Around
Let’s hide behind the shed. You’re getting behind. Behind
John made his way down the cliff. Mary fell down. Down
I dropped the letter in the mailbox. We decided to drop in on Jake. In
The wind blew flowers off the tree. Let’s get off at the next stop. Off
Put the books on the table. We rode on for hours. On
It’s over my bed. He turned over and went back. Over

قیدهای مکانی که به Where ختم می‌شوند

قیدهای مکانی که به where ختم می‌شوند راجع‌به یک مکان، بدون مشخص کردن جای اصلی آن اشاره می‌نمایند.

مثال:

I would like to go somewhere nice.

Is there anywhere I can find steak?

I have nowhere to go.

I keep running into him everywhere.

قیدهای مکانی که به Wards ختم می‌شوند

قیدهای مکانی که به wards می‌شوند بیانگر حرکت به یک سمت خاص هستند.

معنی قید
به سمت عقب Backwards
به سمت غرب Westwards
به سمت بالا Up wards
به سوی خانه Home wards

مثال:

Cats don’t usually walk backwards.

The ship sailed westwards.

به خاطر داشته باشید کلمه towards یک حرف اضافه است و قید نیست پس همیشه بعد از آن یک اسم یا ضمیر می‌آید.

He walked towards the car.

She ran towards me.

قیدهایی که هم نشانگر حرکت هستند و هم نشانگر موقعیت

The child went indoors.

He lived and worked abroad.

قیدهای زمان یا Adverbs of time

قیدهای زمان به ما می‌گویند که هر فعلی در چه زمانی یا چند وقت یکبار یا برای چه مدت زمانی رخ داده است. همه قیدهای زمان تغییر ناپذیر هستند. استفاده از این قیدها در انگلیسی بسیار رایج است. جای این قیدها در جمله بسته به معنایی که انتقال می‌دهند ثابت است.

مثال

I’m going to tidy up my room tomorrow.

I saw sally today.

She has to leave now.

 

وقتی قید زمان در انتهای جمله قرار می‌گیرد در حقیقت در موقعیت خنثی قرار گرفته است. اما اگر در جای دیگری به‌جز آخر جمله قرار بگیرد روی قسمتی از جمله تاکید خاصی دارد. در برخی نوشته‌های رسمی قیدهای زمان قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند.

Later Jack ate some cake.

بعداً (بعد از آن) جک کمی کیک خورد.

Jack later ate some cake.

جک بعداً کمی کیک خورد. (رسمی)

Jack ate some cake later.

بعداً جک کمی کیک خورد. (موقعیت خنثی)

قیدهای طول زمان در زبان انگلیسی

قیدهای زمانی نیز وجود دارند که در انتهای جمله قرار می‌گیرند و به ما می‌گویند که هر فعلی چقدر طول کشیده تا انجام شود.

She stayed in the room all day.

My mom lived in France for a year.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.