صرف افعال گروه دوم و سوم در زبان فرانسه

همانطور که می‌دانید افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می‌شوند. در مقاله‌ گذشته، صرف افعال گروه اول زبان فرانسه را با یکدیگر یاد گرفتیم. در این مقاله از سفیرمگ صرف افعال گروه دوم و سوم را با یکدیگر یاد خواهیم گرفت.

صرف افعال گروه دوم زبان فرانسه

همه افعال گروه دوم به ir ختم می‌شوند و صرف آنها از قاعده یکسانی پیروی می‌کند.

نحوه صرف افعال گروه دوم

برای صرف افعال گروه دوم در ابتدا ir را از آخر فعل حذف می‌کنیم. ریشه ای که باقی می‌ماند برای سه شخص مفرد je, tu, il/elle ،به i ختم می‌شود و برای سه شخص جمع nous, vous, ils/ elles ، به iss منتهی می‌شود. پس از به دست آوردن ریشه فعل، جز پایانی یا les terminations را به آنها اضافه می‌کنیم. جزء پایانی افعال گروه دوم به شکل زیر است:

Les terminaisons
s
s
t
ons
ez
ent

حال با یکدیگر فعل finir را صرف می‌کنیم:

صرف فعل Finir: به پایان رساندن، تمام کردن

Je fini + s = Je finis
Tu fini + s = Tu finis
Il/elle fini + t = Il/Elle finit
Nous finiss+ ons = Nous finissons
Vous finiss + ez = Vous finissez
Ils/elles finiss +ent = Ils/elles finissent

 

یک سری از افعال گروه دوم را در زیر با یکدیگر می‌بینیم:

Grandir
بزرگ شدن، بزرگ کردن
Subir
تحمل کردن، تاب آوردن
Jaunir
زرد شدن، به رنگ زرد درآمدن
Rougir
قرمز شدن، به رنگ قرمز درآمدن
Choisir
انتخاب کردن، برگزیدن
Accomplir
انجام دادن، تکمیل کردن، به پایان رساندن
Agir
عمل کردن، کاری انجام دادن
Mincir
لاغر شدن، لاغرتر شدن

به چند مثال زیر توجه کنید:

Il finit ses études l’année prochaine.
.او سال آینده تحصیلاتش را به پایان می‌رساند
Les feuilles des arbres jaunissent en automne.
.برگ‌های درختان در پاییز زرد می‌شود
Est-ce que vous subissez une opération chirurgicale?
آیا شما تحت عمل جراحی قرار می‌گیرید؟

صرف افعال گروه سوم زبان فرانسه

افعال گروه سوم همگی بی‌قاعده هستند و به صورت‌های مختلفی صرف می‌شوند. اما می‌توان گفت که برخی از آنها در عین بی‌قاعدگی دارای قاعده هستند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
این افعال را می‌توانیم به سه گروه تقسیم کنیم:

1. افعالی که به ir ختم می‌شوند. مانند: partir, courir, mentir
2. افعالی که به oir ختم می‌شوند. مانند: voir, savoir, pouvoir
3. افعالی که به re ختم می‌شوند. مانند: attendre, prendre, mettre

صرف فعل partir: رفتن، راه افتادن، حرکت کردن

1. افعال گروه سوم که به ir ختم می‌شوند متفاوت با افعال گروه دوم صرف می‌شوند. به‌طور مثال صرف فعل partir را با یکدیگر می‌بینیم:

Partir
رفتن، راه افتادن، حرکت کردن

Je pars
من حرکت می‌کنم
Tu pars
تو حرکت می‌کنی
Il/Elle part
او حرکت می‌کند
Nous partons
ما حرکت می‌کنیم
Vous partez
شما حرکت می‌کنید
Ils/Elles partent
آنها حرکت می‌کنند

نکته 1: فعل venir و افعال مشتق شده یا مشابه آن مانند devenir به‌صورت متفاوتی از فعل partir صرف می‌شوند.

صرف فعل Venir: آمدن

Je viens
من می‌آیم
Tu viens
تو می‌آیی
Il/Elle vient
او می‌آید
Nous venons
ما می‌آییم
Vous venez
شما می‌آیید
Ils/Elles viennent
آنها می‌آیند

صرف فعل offrir: اهدا کردن، تقدیم کردن(هدیه)

نکته 2: افعالی دیگری از گروه سوم هستند که به ir ختم می‌شوند ولی صرف فعل آنها مشابه افعال گروه اول است. مانند افعال: offrir, ouvrir

Offrir
اهدا کردن، تقدیم کردن (هدیه)

J’offre
من تقدیم می‌کنم
Tu offres
تو تقدیم می‌کنی
Il/Elle offre
او تقدیم می‌کند
Nous offrons
ما تقدیم می‌کنیم
Vous offrez
شما تقدیم می‌کنید
Ils/Elles offrent
آنها تقدیم می‌کنند

صرف فعل Ouvrir: باز کردن

J’ouvre
من باز می‌کنم
Tu ouvres
تو باز می‌کنی
Il/Elle ouvre
او باز می‌کند
Nous ouvrons
ما باز می‌کنیم
Vous ouvrez
شما باز می‌کنید
Ils/Elles ouvrent
آنها باز می‌کنند

2. افعالی که به oir ختم می‌شوند نیز متفاوت از یکدیگر صرف می‌شوند و صرف فعل آنها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. به‌طور مثال در زیر صرف افعال voir, pouvoir, savoir را می‌بینیم.

صرف فعل Voir: دیدن

Je vois
من می‌بینم
Tu vois
تو می‌بینی
Il/Elle voit
او می‌بیند
Nous voyons
ما می‌بینیم
Vous voyez
شما می‌بینید
Ils/Elles voient
آنها می‌بینند

صرف فعل Pouvoir: توانستن

Je peux
ما می‌توانیم
Tu peux
تو می‌توانی
Il/Elle peut
او می‌تواند
Nous pouvons
ما می‌توانیم
Vous pouvez
شما می‌توانید
Ils/ Elles peuvent
آنها می‌توانند

صرف فعل Savoir: دانستن

Je sais
من می‌دانم
Tu sais
تو می‌دانی
Il/Elle sait
او می‌داند
Nous savons
ما می‌دانیم
Vous savez
شما می‌دانید
Ils/Elles savent
آنها می‌دانند

صرف فعل Boire: نوشیدن

Je bois
من می‌نوشم
Tu bois
تو می‌نوشی
Il/Elle boit
او می‌نوشد
Nous buvons
ما می‌نوشیم
Vous buvez
شما می‌نوشید
Ils/Elles boivent
آنها می‌نوشند

 

3. افعالی که به re ختم می‌شوند را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد که در ادامه به یادگیری آنها می‌پردازیم.
الف) افعالی که به endre ختم می‌شوند.
با یادگیری صرف فعل یکی از این افعال، می‌توان تمام مشتقات آن را نیز به همان صورت صرف کرد. به‌طور مثال به صرف فعل prendre توجه کنید:

صرف فعل Prendre: گرفتن

Je prends
من گرفتم

Tu prends
تو گرفتی

Il/Elle prend
او گرفت
Nous prenons
ما گرفتیم

Vous prenez
شما گرفتید

Ils/Elles prennent
آنها گرفتند

با توجه به صرف فعل prendre، افعال comprendre, apprendre را نیز به راحتی می‌توانیم صرف کنیم.

صرف فعل Apprendre: یاد گرفتن

J’apprends
من یاد می‌گیرم

Tu apprends
تو یاد می‌گیری

Il/Elle apprend
او یاد می‌گیرد
Nous apprenons
ما یاد می‌گیریم

Vous apprenez
شما یاد می‌گیرید

Ils/Elles apprennent
آنها یاد می‌گیرند

صرف فعل Comprendre: فهمیدن، متوجه شدن

Je comprends
من می‌فهمم
Tu comprends
تو می‌فهمی

Il/Elle comprend
او می‌فهمد

Nous comprenons
ما می‌فهمیم

Vous comprenez
شما می‌فهمید
Ils/Elles comprennent
آنها می‌فهمند

نکته مهم: افعالی دیگری هستند که به endre ختم می‌شوند ولی صرف فعل آنها متفاوت است. مانند: attendre, entendre,….

صرف فعل Attendre: منتظر بودن، انتظار کشیدن

J’attends
من منتظر هستم
Tu attends
تو منتظر هستی

Il/Elle attend
او منتظر هست

Nous attendons
ما منتظر هستیم

Vous attendez
شما منتظر هستید

Ils/ Elles attendent
آنها منتظر هستند

صرف فعل Entendre: شنیدن، گوش دادن

J’entends
من می‌شنوم

Tu entends
تو می‌شنوی

Il/Elle entend
او می‌شنود

Nous entendons
ما می‌شنویم

Vous entendez
شما می‌شنوید

Ils/ Elles entendent
آنها می‌شنوند

ب‌) افعالی که به ttre ختم می‌شوند مانند mettre, permettre, compromettre نیز از فرمول یکسانی برای صرف فعل پیروی می‌کنند.

صرف فعل Mettre: گذاشتن، قرار دادن

Je mets
من قرار می‌دهم

Tu mets
تو قرار می‌دهی

Il/Elle met
او قرار می‌دهد

Nous mettons
ما قرار می‌دهیم

Vous mettez
شما قرار می‌دهید

Ils/Elle mettent
آنها قرار می‌دهند

نکته مهم: فعل être, avoir، faire و aller دیگر افعال مهم و کاربردی گروه سوم هستند که صرف فعل کاملا بی‌قاعده‌ای دارند و یادگیری و به خاطر سپردن آن بسیار مهم است.

صرف فعل Etre: بودن

Je suis
من هستم
Tu es
تو هستی

Il/Elle est
او هست

Nous sommes
ما هستیم

Vous êtes
شما هستید

Ils/Elles sont
آنها هستند

صرف فعل Avoir: داشتن

J’ai
من دارم

Tu as
تو داری

Il/Elle a
او دارد
Nous avons
ما داریم

Vous avez
شما دارید

Ils/ Elles ont
آنها دارند

صرف فعل Aller: رفتن

Je vais
من می‌روم

Tu va
تو می‌روی

Il/Elle va
او می‌رود

Nous allons
ما می‌رویم

Vous allez
شما می‌روید

Ils/ Elles vont
آنها می‌روند

صرف فعل Faire: انجام دادن

Je fais
من انجام می‌دهم
Tu fais
تو انجام می‌دهی
Il/Elle fait
او انجام می‌دهد
Nous faisons
ما انجام می‌دهیم
Vous faites
شما انجام می‌دهید
Ils/Elles font
آنها انجام می‌دهند

 

خودآزمایی:

Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
1. Ils………………… cette chemise. (Choisir)
2. Nous ………….. iraniens. (être)
3. Est-ce que vous ………………. en vacances ?(Partir)
4. Tu …………. la porte ? ( ouvrir)
5. Nous …………….. du thé au petit déjeuner. ( boire)
6. Ils ……………..leurs vêtements sur le canapé. ( mettre)
7. Il ………….. au travail tous les jours. (aller)
8. J’…………peur des chiens. (avoir)
9. Comment vous ……………. le français ? (apprendre)
10. Ils…………….du sport régulièrement. ( faire)
11. J’……………. du bruit dans la tête en plein silence.(entendre)
12. Elle ……….. tout le temps. ( mentir)

پاسخ‌ها:
1. choisissent
2. sommes
3. partez
4. ouvres
5. buvons
6. mettent
7. va
8. ai
9. apprenez
10. font
11. entends
12. ment

2 دیدگاه
  1. زینب

    عالی بود توضیحات واضع و قابل فهم برای همه صرف فعل ها 👏

    1. مونا الماسی

      خوشحالیم مفید بوده براتون

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.