چطور افعال گروه اول زبان فرانسه را صرف کنیم؟

صرف افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی باعث می‌شود که صرف فعل‌ها ساده‌تر شود. در این مقاله از سفیرمگ به یادگیری صرف افعال گروه اول در زبان فرانسه خواهیم پرداخت و با هم نحوه نگارش و خواندن آنها را یاد خواهیم گرفت. اکثر فعل‌ها در زبان فرانسه در گروه اول جای می‌گیرند.یادگیری صرف افعال قدم اول در آموزش زبان فرانسه هست.

همه فعل‌های گروه اول با قاعده هستند و از قواعد یکسانی برای صرف فعل پیروی می‌کنند.

گروه اول فعل‌هایی هستند که به «er» ختم می‌شوند. مانند: regarder تماشا کردن، manger خوردن، parler صحبت کردن. توجه داشته باشید که فعل aller به معنی رفتن، با اینکه به er ختم می‌شود ولی جزو گروه سوم و بی‌قاعده است.

حال با همدیگر می‌بینیم که فعل‌های گروه اول زبان فرانسه چگونه صرف می‌شوند.

 1. ابتدا er را از آخر فعل حذف می‌کنیم.
 2. بن فعل را به دست می‌آوریم.
 3. پس از آن شناسه‌ها را طبق هر ضمیر فاعلی به بن فعل اضافه می‌کنیم.

صرف فعل regarder: نگاه کردن

در این جدول صرف فعل regarder به معنی نگاه کردن / تماشا کردن را می‌بینیم.

La phrase =

جمله

Les terminaisons =

شناسه  

Le radical =

بن فعل

Les pronoms sujets = ضمایر فاعلی
Je regarde +e regard Je
Tu regardes +es regard Tu
Il/Elle regarde +e regard Il/ Elle
Nous regardons +ons regard Nous
Vous regardez +ez regard Vous
Ils/Elles regardent +ent regard Ils/ Elles

چند استثنا در صرف افعال در زبان فرانسه

حتما باید به یاد داشته باشیم که استثناها در زبان فرانسه نقش مهمی را ایفا می‌کنند و یادگیری آنها به پیشرفت ما در این زبان کمک بسیاری می‌کنند.

 1. در ابتدا می‌خواهیم از فعل‌هایی صحبت کنیم که به oyer یا uyer ختم می‌شوند. با اینکه فعل‌های گروه اول همگی با قاعده هستند و به یک روش مشخص و مشابه صرف می شوند فعل‌هایی مانند  envoyer یا appuyer کمی متفاوت‌تر صرف می‌شوند.

در صرف فعل این افعال y  اگر در مقابل e ساکن (e muet) قرار بگیرد به i تبدیل می‌شود.

به مثال های زیر دقت کنید:

Elle envoie une lettre à sa mère

او یک نامه به مادرش می‌فرستد.

در این مثال همانطور که متوجه شده‌اید از آنجایی که e در آخر فعل خوانده نمی‌شود y حذف می‌شود و به i تبدیل می‌شود.

حال به این مثال دقت کنید:

Nous envoyons un email à notre patron.

ما به رئیسمان یک ایمیل می‌فرستیم.

صرف فعل envoyer: فرستادن

در این جمله y تغییر نمی‌کند زیرا o بعد از y  صدادار است و تلفظ می‌شود.

حال صرف کامل فعل envoyer و  appuyer را با یکدیگر می‌بینیم:

Envoyer  فرستادن، ارسال کردن  Pronom sujet  (ضمایر فاعلی)
envoie ’J
envoies Tu
envoie Il/Elle
envoyons Nous
envoyez Vous
envoient Ils/ Elles

صرف فعل Appuyer: تکیه دادن، یاری دادن

Appuyer  تکیه دادن، یاری دادن  Pronom sujet  (ضمایر فاعلی)
appuie ’J
appuies Tu
appuie Il/Elle
appuyons Nous
appuyez Vous
appuient Ils/Elles
 1. در فعل‌هایی که به ayer ختم می‌شوند می‌توان y  را در ضمایر فاعلی مفرد نگه داشت یا به i  در مقابل e ساکن تغییر داد. اما در دیگر ضمایر y تغییر نمی‌کند.

صرف فعل Balayer: جارو کردن

با هم صرف فعل balayer جارو کردن را نگاه می‌کنیم.

Balayer Balayer Pronom sujet
balaie balaye je
balaies balayes tu
balaie balaye il / elle / on
balayons balayons nous
balayez balayez vous
balayent balayent ils / elles
 1. نکته‌ای دیگری از استثناهای افعال گروه اول فعل‌هایی هستند که به ger و cer ختم می‌شوند. مثل manger به معنی خوردن و commencer به معنی شروع کردن.

صرف فعل manger: خوردن

در صرف فعل manger زمانی که به ضمیر فاعلی nous  می‌رسیم، e  را در آخر فعل نگه می‌داریم برای اینکه g را j (ژ) بخوانیم.

به‌طور مثال:

Nous mangeons de la salade au déjeuner.

ما ناهار سالاد می‌خوریم.

صرف فعل commencer: شروع کردن

 در صرف فعل commencer، وقتی به ضمیر فاعلی nous می‌رسیم، به جای c  از ç( cédille) استفاده می‌کنیم تا صدای s خوانده شود.

به‌طور مثال:

Nous commençons à apprendre le français.

ما شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده‌ایم.

یادآوری:

حرف g در مقابل حروف صدادار (a,o,u) گ تلفظ می‌شود. و در مقابل ( e, i, y ) ژ تلفظ می‌شود.

حرف c در مقابل حروف صدادار(a,o,u) ک تلفظ می‌شود و در مقابل ( e, i, y ) س خوانده می‌شود.

 1. نکته دیگر در مورد افعالی است که به eler و eter ختم می‌شوند. در واقع، فعل‌هایی به eler  ختم می‌شوند در کنار e ساکن، یک L  اضافی می‌گیرند. ولی در کنار e  صدادار تغییری نمی‌کنند.

صرف فعل appeler: صدا زدن

با هم در زیر صرف فعل appeler به معنای صدا زدن، نامیدن را می‌بینیم.

Appeler

J’appelle

Tu appelles

Il/ Elle appelle

Nous appelons

Vous appelez

Ils/ Elles appellent

ولی تمام افعالی که به eler ختم می‌شوند به این صورت صرف نمی‌شوند. برخی از آنها به جای تکرار حرف صدادار در مقابل e ساکن، è می‌گیرند. در واقع، e به è تبدیل می‌شود.

در اینجا تعدادی از این افعال را با هم می‌بینیم.

geler یخ زدن، یخ بستن

surgeler منجمد کردن

Marteler چکش زدن

peler پوست کندن (میوه)

صرف فعل geler: یخ زدن

 Je gèle

Tu gèles

Il/ Elle gèle

Nous gelons

Vous gelez

Ils/Elles gèlent

 1. افعالی که به eter ختم می‌شوند مانند افعالی صرف می‌شوند که به eler ختم می‌شوند. در صرف این فعل‌ها یک t اضافه می‌کنیم تا صدای è شنیده شود. مانند:

صرف فعل Jeter: انداختن

Je jette

Tu jettes

Il/ Elle jette

Nous jetons

Vous jetez

Ils/Elles jettent

البته یک دسته از فعل‌هایی که به eter ختم می‌شوند یک t  اضافی نمی‌گیرند و به جای آن è می‌گیرند مانند:

صرف فعل Acheter: خرید کردن

J’achète

Tu achètes

Il/Elle achète

Nous achetons

Vous achetez

Ils/Elle achètent

خودآزمایی:

 1. Nous …………… le dîner à 9 heures du soir. (manger)
 2. Elle ……………. La télé tous les jours. (regarder)
 3. Ils ……………… aux cours de français. (participer)
 4. Ces étudiants …………….  un e-mail au proviseur de l’école.( envoyer)
 5. Je …………….. la poussière sous le tapis. ( balayer )
 6. Vous ……….les déchets à la poubelle ? ( jeter)

جواب‌ها:

 1. mangeons
 2. regarde
 3. participent
 4. envoient
 5. balaie/ balaye
 6. jetez
ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.