آموزش جامع حرف تعریف در زبان فرانسه

حرف تعریف در زبان فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار است.اسم‌ها تقریبا همیشه همراه با حرف تعریف می‌آیند. این حرف تعریف‌ها جنسیت (مونث یا مذکر)، تعداد (مفرد یا جمع) و معرفه یا نکره بودن اسم‌ها را مشخص می‌کند. حرف تعریف در زبان فرانسه نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین یادگیری آنها بسیار ضروری است.
در قسمت اول این مقاله از سفیرمگ به یادگیری حروف تعریف معین، نامعین و حروف تعریف بخشی، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آنها می‌پردازیم.
برای یادگیری، از حروف تعریف معین (les articles définis) شروع می‌کنیم. حروف تعریف معین به شکل زیر است:

Le Masculin singulier  مفرد مذکر
La Féminin singulier    مفرد مونث
les Pluriel  جمع

به‌طور مثال:

Le garçon
پسر

La fille
دختر

Les enfants
بچه‌ها

همچنین باید به خاطر داشت که در مقابل اسم‌هایی که با حروف صدادار les voyelles و h بی‌صدا شروع می‌شوند، از حرف تعریف l’ استفاده می‌کنیم.

به‌طور مثال:

L’enfant
بچه، کودک، فرزند

L’hôpital
بیمارستان

کاربرد حرف تعریف معین در زبان فرانسه

برای تعریف یک اسم به عنوان اسم مفرد

 • برای اشاره به ستارگان، فصل‌ها، تاریخ و جشن‌ها

مثال:

J’aime l’hiver.
.من زمستان را دوست دارم

Je suis né le 12 janvier 1998.

.من در 12 ژانویه سال 1998 به دنیا آمده‌ام

 • برای اشاره به قاره‌ها، کشورها، مناطق و اقیانوس‌ها

مثال:

La Seine traverse Paris.

.رود سن از پاریس می‌گذرد

 • برای استفاده از عناوین

مثال:

Le premier ministre
نخست وزیر

 • برای تعیین اندازه‌ها

مثال:

90 km à l’heure

نود کیلومتر در ساعت

Dix euros le kilo
یک کیلو ده یورو

 • در مقابل اسمی مشخص

مثال:

     Prends les livres qui sont sur la table!

کتاب‌های روی میز را بردار!

برای تعریف اسم‌هایی که مفاهیم، عقاید و مضامین را نشان می‌دهند

مانند:

.L’argent ne fait pas le bonheur
پول خوشبختی نمی‌آورد.

 

.La politique est un sujet très discuté
سیاست موضوعی بسیار بحث‌برانگیز است.

کاربرد حرف تعریف برای اسامی جمع

.Les Français aiment les chiens

فرانسوی‌ها سگ‌ها را دوست دارند.

 

.Les adolescents n’aiment pas vivre à la campagne

نوجوانان دوست ندارند که در روستا زندگی کنند.

برای تعریف اسم‌هایی که که به قسمتی از بدن اشاره می‌کنند.

.Elle a mal à la tête

او (دختر) سرش درد می‌کند.

 

.Il a toujours les mains froides
او (پسر) همیشه دست‌هایش سرد است.

حروف تعریف معین در بسیاری از اصطلاحات عامیانه

.Ça coûte les yeux de la tête
خیلی گران است.

حال به یادگیری حروف تعریف نامعین ( les articles indéfinis) می‌پردازیم.

حروف تعریف نامعین به شکل زیر است:

Masculin singulier  مفرد مذکر Un
Féminin singulier مفرد مونث Une
Pluriel جمع Des

Un homme

یک مرد

Une femme

یک زن

Des chaises

صندلی‌هایی

کاربرد حرف تعریف نامعین در زبان فرانسه

برای مختص کردن اسمی از میان اسم‌های دیگر که می‌تواند یک فرد یا یک شی باشد.

به‌طور مثال:

.Elle est venue avec un ami
او (دختر) با یک دوست آمد.

 

.Nous avons visité un musée près de chez nous
ما از یک موزه در نزدیکی خانه‌مان بازدید کردیم.

نکته: این اسم‌ها می‌توانند با نقش‌های گرامری مختلفی همراه باشند.

صفت

Des étudiants iraniens
دانش‌آموزهایی ایرانی

ضمیر اسمی

Un film de Jean-Luc Godard
فیلمی از ژان لوک گدار

گزاره ربطی

Un musée qui se trouve près de chez moi
موزه‌ای که نزدیک خانه من واقع شده

همچنین، حروف تعریف نامعین می‌توانند نقش راهنما در جمله داشته باشند، یعنی موارد و اشخاص جدید را که قبلا از آنها صحبتی نشده، معرفی کنند.

Lundi dans un restaurant, j’ai vu un homme qui portait une chemise blanche.

دوشنبه در رستورانی، مردی را دیدم که یک شومیز سفید پوشیده بود.

نکته: معمولا برای معرفی یک اسم برای بار اول از ساختارهای زیر استفاده می‌شود:

Il y a
C’est
Ce sont
Il existe

 

Dans la maison où j’habitais, il y avait un jardin avec des arbres et des fleurs.

در خانه‌ای که زندگی می‌کردم، یک باغ با درخت و گل وجود داشت.

نکته مهم: از حروف تعریف نامعین un و une برای صحبت از یک کل نیز استفاده می‌کنیم.

به‌طور مثال:

.Un chien a besoin d’avoir un maître
سگ نیاز به مربی دارد.

در این جمله مقصود از سگ یعنی همه سگ‌ها.
اما باید به خاطر داشته باشیم که حرف تعریف نامعین des دلالت به یک کل از افراد یا اشیا یا حیوانات نمی‌کند.
مثال:

Des étudiants doivent être très studieux pour pouvoir passer leurs examens

یک سری از دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند امتحاناتشان را بگذرانند باید بسیار درس‌خوان باشند.

در این جمله منظور از des étudiants تعدادی از دانش‌آموزان است. بنابراین اگر بخواهیم جمله ما همه دانش‌آموزان را در برگیرد باید از les یعنی حرف تعریف معین استفاده کنیم.

Les étudiants doivent être très studieux pour pouvoir passer leurs examens.

دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند امتحاناتشان را بگذرانند باید بسیار درس خوان باشند.

نکته مهم: حروف تعریف نامعین در حالت منفی حذف می‌شوند و به de تبدیل می‌شوند.

مثال:

Il a un frère
او یک برادر دارد
Il n’a pas de frère
او برادر ندارد

Il a une sœur
او یک خواهر دارد
Il n’a pas de sœur
او خواهر ندارد

Il a des enfants
او تعدادی فرزند دارد
Il n’a pas d’enfant
او فرزند ندارد

توجه:
بعد از c’est، حروف تعریف در حالت مثبت و منفی به یک شکل می‌مانند و تغییر نمی‌کنند.

مثال:

C’est de la viande, ça ? Mais non, ce n’est pas de la viande, c’est du soja !

این گوشت است؟
!نه، این گوشت نیست، سویا است

.می‌پردازیم که مبحثی بسیار مهم است (Les articles partitifs)در آخر به یادگیری حروف تعریف بخشی

از حروف تعریف بخشی برای صحبت از مقداری نامشخص از موادغذایی غیر قابل شمارش استفاده می‌کنیم.

حروف تعریف بخشی به ترتیب زیر است:

Les articles partitifs

Masculin

مذکر

Féminin

مونث

Singulier مفرد Du

D l’

De la

De l’

Pluriel  جمع Des Des

به طور مثال:

.Je mange du pain

من مقداری نان می‌خورم

Elle boit de l’eau

او مقداری آب می‌نوشد

Ils ont pris de la pizza au déjeuner

آنان ناهار پیتزا خوردند.

Nous avons acheté des oranges.

ما مقداری پرتقال خریدیم.

در مثال‌های بالا، همانطور که مشاهده کردید از حروف تعریف بخشی برای بیان مقداری نان، آب، پیتزا و پرتقال استفاده کردیم. در این جملات، مقدار این مواد غذایی نامشخص است بنابراین از articles partitifs استفاده می‌کنیم. استفاده دیگر از حروف تعریف بخشی در بیان مفاهیم انتزاعی است. مانند شجاعت، استعداد و ….

به عنوان مثال:

Elle a du talent.
.او استعداد دارد

:نکته

وقتی می‌خواهیم از مقادیر مشخصی از مواد غذایی صحبت کنیم، حروف تعریف بخشی حذف می‌شوند. در فرانسه مقادیر مشخص با قیدهای مقدار مشخص می‌شوند. مانند:

Beaucoup de
Assez de
Peu de
Un kilo de
Un litre de
250 grammes de

 

J’ai acheté de la farine
من مقداری آرد خریدم
J’ai acheté un kilo de farine
من یک کیلو آرد خریدم

Je bois de l’eau
من مقداری آب می‌نوشم
Je bois une bouteille d’eau
من یک بطری آب می‌نوشم

Elle a pris du pain au petit déjeuner
او (خانم) مقداری پنیر در صبحانه خورد
Elle a pris assez de pain au petit déjeuner
او (خانم) مقداری کافی پنیر در صبحانه خورد

Nous prenons des céréales tous les jours
ما هرروز مقداری غلات صبحانه می‌خوریم
Nous prenons beaucoup de céréales tous les jours
ما هرروز مقدار زیادی غلات صبحانه می‌خوریم

نکته: حروف تعریف بخشی در حالت منفی نیز حذف می‌شوند.

du, de la, des در حالت منفی به de تبدیل می‌شود. de l’ به d’ تبدیل می‌شود.

به‌طور مثال:

Elle prend du beurre

او ( خانم) مقداری کره می‌خورد

Elle ne prend pas de beurre
او ( خانم) کره نمی‌خورد

 

Nous avons acheté des pommes
ما مقداری سیب خریدیم
Nous n’avons pas acheté de pommes
ما سیب نخریدیم

 

Ils ont bu de l’eau minérale
آنها مقداری آب معدنی نوشیدند
Ils n’ont pas bu d’eau minérale
آنها آب معدنی ننوشیدند

خودآزمایی:

Complétez avec les articles définis, indéfinis et partitifs.

1…………………… chat de ma voisine a miaulé toute la nuit.

2. Comme celle-ci est partie, je vais lui donner ……………….verre de lait.

3. J’ai horreur de voir ……………………animaux souffrir.

4. Plein d’entre eux meurent …………………….. hiver car ils sont délaissés.

5. Quand j’étais petit, j’avais …………………chienne.

6. Elle s’appelait Cendrillon comme …………………….princesse.

7. Je lui lançais souvent ……………………balle et elle me la rapportait.

8. Je lui donnais ……………………..croquettes à manger.
9. Dans ce coffre, il y a ………………. argent.

10. Cendrillon jouait souvent avec …………………. os que je lui avais acheté.

11. ………………………..matin elle venait me réveiller en me léchant la figure.

12. À l’endroit où on l’a enterrée, j’ai déposé …………………… bouquet de fleurs
13. Vous avez eu ………………..courage face à cette épreuve.
14. Désires-tu une tasse ………………… café ?

15. Moi, on peut dire que j’adore ……………………………bêtes.
16. Je bois ………………………. café après chaque repas.
17. Je ne bois jamais ……………………. lait le matin.

جواب‌ها:

1. Le
2. un
3. les
4. l’
5. une
6. la
7. une
8. des
9. de l’
10. l’
11. le
12. un
13. du
14. de
15. les
16. du
17. de

2 دیدگاه
 1. وردپرس

  بسیار عالی و کارآمد بود

  1. پریسا سالارکیا

   سپاسگزار از لطف شما

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.