لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی + ترجمه فارسی

خیاطی هنری اصیل و پرطرفدار در سراسر جهان است که با گذشت زمان دستخوش تغییرات و تحولات زیادی شده است. در این هنر، علاوه بر مهارت دستان خیاط، استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. آشنایی با اصطلاحات خیاطی به انگلیسی، به ویژه برای افرادی که قصد مهاجرت و فعالیت در این حوزه را دارند، ضروری و لازم است. در این مقاله، مهم‌ترین اصطلاحات خیاطی به انگلیسی را همراه با ترجمه فارسی آنها و همچنین تلفظ انگلیسی ارائه خواهیم کرد.

سرفصل‌های مقاله نمایش

لغات و اصطلاحات خیاطی به انگلیسی

در این بخش از مقاله لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی را به شکل عام برای شما آورده‌ایم تا در مکالمات روزمره خود دچار مشکل نشوید. دانشجویان رشته خیاطی لازم است که لغات را به شکل گستره‌تری بیاموزند.

فارسی انگلیسی تلفظ
خیاطی Sewing ˈsiːwɪŋ
خیاط Tailor ˈteɪlə
پارچه Cloth klɒθ
چرخ خیاطی Sewing machine ˈsiːwɪŋ məˈʃiːn
اتو Iron aɪən
بافتن Knitting ˈnɪtɪŋ
چوب لباسی Hanger ˈhæŋɡər
درز لباس Seam siːm
گیره لباس Clothespin ˈkləʊθspiːn
دکمه Button ˈbʌt(ə)n
زیپ Zipper ˈzɪpər
نخ Thread θɹɛd
سنجاق Pin pɪn
لباس ها Clothes kloʊθz

لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی

انواع پارچه به زبان انگلیسی

در ادامه برای آشنایی با لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی به بررسی انواع پارچه به انگلیسی می‌پردازیم. پارچه از مهمترین بخش در خیاطی به شمار می‌روند.

فارسی انگلیسی تلفظ
پارچه کتان Linen ˈliːnən
پارچه نخی Cotton ˈkɒt(ə)n
پشم Wool wʊl
ساده Plain pleɪn
خال‌خالی Polka-dots or spots pɒlkədəts ɔː sɒps
راه‌راه Pinstriped pɪnstraɪpɪd
تارتان Tartan ˈtɑːtən
ابریشم Silk sɪlk
تور Lace leɪs
جیر Suede swiːd
چرم Leather ˈleðər

انواع پارچه به زبان انگلیسی

silailor.in

انواع دوخت خیاطی به زبان انگلیسی

اصلی‌ترین بخش در لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی آشنایی با انواع دوخت خیاطی به انگلیسی است که در این بخش به بررسی انواع دوخت در انگلیسی می‌پردازیم.

فارسی انگلیسی تلفظ
تکه دوزی یا چهل تکه Appliqué əˈpliːkeɪ
کوک Baste ˈbæst
دوخت نوار اریب Binding ˈbaɪndɪŋ
دوخت تزیینی Embroidery ˈɪmˈbɹɑːdə(ə)ri
چین سوزنی Gather ˈgæðər
پلیسه Pleat pliːt
زیگزاگ Zig Zag zɪg zæg

انواع دوخت به زبان انگلیسی

wikipedia.org

اصطلاحات مربوط به الگو و برش به زبان انگلیسی

یک دسته دیگر در لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی بخش مربوط به الگو و برش به زبان انگلیسی است. در ابتدای کار خیاطی ابتدا الگوبرداری و سپس برش زده می‌شود و در نهاینت برای دوخت آماده می‌شود.

فارسی انگلیسی تلفظ
الگوی خیاطی Sewing pattern ˈsiːwɪŋ peɪtərn
مقیاس الگو Pattern scale ˈˈpeɪtərn skeɪl
برش الگو Cutting pattern ˈkʌtɪŋ peɪtərn
خط خیاطی Seam line siːm laɪn
خط اتو Ironing line ˈaɪərɪŋ laɪn
خط چین Pleat line pliːt laɪn

لغات مربوط به آستر و تزئینات خیاطی به انگلیسی

در این بخش از لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی به تزئییناتی که در هنگام دوختن لباس از آن استفاده می‌شود اشاره کرده‌ایم.

فارسی انگلیسی تلفظ
آستر Lining ˈlaɪnɪŋ
توک Trim tɹɪm
پولک Bead biːd
مروارید Pearl pəːl
گلدوزی Embroidery ɪmˈbɹɑːdə(ə)ri
منگوله Pompom ˈpɒmpʌm

اصطلاحات مربوط به وسایل خیاطی به انگلیسی

وسایل مربوط به خیاطی بخشی از لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی را شامل می‌شود. وسایل خیاطی تمام لوازمی که برای خیاطی کردن نیاز است را شامل می‌شود.

فارسی انگلیسی تلفظ
قیچی خیاطی Sewing scissors ˈsiːwɪŋ skɪsəz
متر خیاطی Tape measure teɪp ˌmeʒər
کوک گیر Thimble θɪmbəl
سنجاق ته گرد Pin cushion pɪn kʊʃ(ə)n
گیره پارچه Cloth clamp kloʊθ klæmp
جعبه خیاطی Sewing box ˈˈsiːwɪŋ bɒks
میز خیاطی Sewing table ˈsiːwɪŋ teɪbəl

لغات مربوط به اتو کشی به انگلیسی

اتوکشی مرحله آخر در خیاطی است که در این بخش تمام بخش‌های اتو کشی در لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی را برای شما آورده‌ایم.

فارسی انگلیسی تلفظ
میز اتو Ironing board ˈaɪərɪŋ bɔːrd
بخارگر Garment steamer ˈgɑːmənt stiːmər
پد اتو Ironing pad ˈaɪərɪŋ pæd
برس اتو Ironing brush ˈaɪərɪŋ brəʃ
پارچه اتوکشی Pressing cloth ˈpɹɛsɪŋ klɒθ
دمای اتو Ironing temperature ˈaɪərɪŋ ˈtɛmə(ə)rətʃər

اصطلاحات مربوط به نگهداری و تعمیر لباس به انگلیسی

در بخش بعدی از لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی به لغات مربوط به نگهداری و تعمیر لباس به انگلیسی می‌پردازیم.

فارسی انگلیسی تلفظ
ترمیم Repair rɪˈpeə(ə)r
رنگ کردن لباس Dye daɪ
ضد آب کردن لباس Waterproof ˈwɔːtəpruːf
لکه گیری لباس Spot cleaning spɒt kliːnɪŋ
اتو کشی بخاری Steam ironing stiːm ˈaɪərɪŋ

لغات طراحی لباس به انگلیسی

.طراحی لباس بخش اول از لغات و اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی است که در این بخش به بررسی تمام بخشهای آن می‌پردازیم

فارسی انگلیسی تلفظ
طراحی لباس Fashion design ˈfæʃ(ə)n dɪˈzaɪn
الگوسازی Pattern making ˈpeɪtərn ˈmeɪkɪŋ
برش پارچه Cutting fabric kʌtɪŋ ˈfæbrɪk
دوخت لباس Sewing clothes ˈsiːwɪŋ kloʊθz
تزئین لباس Decorating clothes dekəˈreɪtɪŋ kloʊθz
نمایش لباس Fashion show ˈfæʃ(ə)n ʃəʊ

اصطلاحات انواع دوخت تزئینی به انگلیسی

فارسی انگلیسی تلفظ
گلدوزی Embroidery ˈɪmˈbɹɑːdə(ə)ri
دوخت زری Beading biːdɪŋ
منگوله‌دوزی Pompom making ˈpɒmpʌm meɪkɪŋ
پردوزی Featherwork ˈfeðərwɜːk
مروارید دوزی Pearlwork pəːl wɜːk
ملیله دوزی Beadwork biːdwɜːk
سکه دوزی Coinwork kɔɪn wɜːk
پولک دوزی Beadwork biːdwɜːk

انواع دکمه به انگلیسی

فارسی انگلیسی تلفظ
دکمه فشاری Snap button snæp ˈbʌt(ə)n
دکمه دوختی Sew-on button ˈsiːˌɒn ˈbʌt(ə)n
دکمه پلاستیکی Plastic button ˈplæs(t)ɪk ˈbʌt(ə)n
دکمه مرواریدی Pearl button pəːl ˈbʌt(ə)n
دکمه دکمه‌دار Buttonhole button ˈbʌt(ə)nhəʊl ˈbʌt(ə)n
دکمه تزئینی Decorative button dekəˈreɪtɪv ˈbʌt(ə)n

انواع دکمه به انگلیسی

انواع زیپ به انگلیسی

فارسی انگلیسی تلفظ
زیپ تاشو Slide zip slaɪd zɪp
زیپ چرخ خیاطی Sewing machine zip ˈsiːwɪŋ məˈʃiːn zɪp
زیپ دندانه‌دار Toothed zip tuːθd zɪp
زیپ فلزی Metal zip ˈmɛt(ə)l zɪp
زیپ پلاستیکی Plastic zip ˈplæs(t)ɪk zɪp
زیپ مخفی Hidden zip ˈhɪd(ə)n zɪp

زیپ به زبان انگلیسی

silverbobbin.com

انواع سنجاق به انگلیسی

فارسی انگلیسی تلفظ
سنجاق معمولی Safety pin ˈseɪfti pɪn
سنجاق ته گرد Pin cushion pɪn kʊʃ(ə)n
سنجاق لباس Clothespin ˈkləʊθspiːn
سنجاق گل Flower pin ˈflaʊə(r) pɪn
سنجاق سینه Brooch ˈbrɔʊtʃ
سنجاق قفلی Buttonhook ˈbʌt(ə)nhuk

مکالمه انگلیسی در خیاطی

چگونه در خیاطی به انگلیسی سفارش لباس بدهیم؟ چگونه در خیاطی به انگلیسی درخواست کمک بدهیم؟ یا اینکه از خیاط بخواهیم در لباسمان تغییرات جزئی بدهد؟ در این بخش از مقاله اصطلاحات خیاطی به زبان انگلیسی به بخشی از مکالمات انگلیسی در خیاطی می‌پردازیم.

درخواست خدمات به انگلیسی در مکالمات خیاطی

● Can you please shorten my pants?
میشه قد شلوارمو کوتاه کنید؟
● The zipper is broken.
.زیپش خراب شده
● The button fell off.
.دکمه‌اش افتاده
● When is my next fitting?
نوبت پرو بعدی‌ام کی باشه؟
● I want to order a dress.
.یه دست لباس میخوام سفارش بدم
● Can you line this dress for me?
این لباسو برام آسترکشی میکنی؟

درخواست توضیح یا راهنمایی در مکالمات انگلیسی در خیاطی

● What kind of fabric is this? ?
این پارچه چیه؟
● How do I sew this button on?
چطوری این دکمه رو بدوزم؟
● How do I fix this zipper?
چطوری این زیپ رو درست کنم؟
● What size should I get?
چه سایزی باید بگیرم؟
● How much will this cost?
این چقدر می‌شه؟

درخواست کمک به انگلیسی در مکالمات خیاطی

● Can you help me with this??
میشه کمکم کنی؟
● I’m having trouble with this.
.با این مشکل دارم
● I don’t know how to do this.
.نمیدانم چطوری باید انجامش بدم

اظهار رضایت یا نارضایتی به انگلیسی در مکالمات خیاطی

● I love this dress!?
!این لباس خیلی قشنگه
● This dress is too tight.
.این لباس خیلی تنگه
● This dress is too long.
.این لباس خیلی بلنده
● This dress is perfect.
.این لباس عالیه

اعلام زمان‌بندی به انگلیسی در خیاطی

● I’ll be back in an hour.
.یک ساعت دیگه برمی‌گردم
● Your dress will be ready in two days.
.لباست دو روز دیگه آماده می‌شه

اعلام هزینه به انگلیسی در مکالمات خیاطی

● How much would the total cost be?
قیمتش در کل چقدر می‌شه؟پ
● The cost of this dress is $100.
هزینه این لباس صد دلاره.

درخواست تغییرات جزئی در خیاطی

● Can you make the sleeves a little shorter?
میشه آستین‌ها رو یکم کوتاه‌تر کنی؟
● Can you raise the neckline a bit?
میشه یقه رو یه کم بالاتر بدوزی؟
● Can you add a pocket here?
میشه اینجا یه جیب بدوزی؟
● Can you make the waist a little looser?
میشه کمر رو یکم گشادتر کنی؟
● Can you take in the shoulders a bit?
میشه سرشونه‌ها رو یکم تنگ‌تر کنی؟

نتیجه‌گیری

در این مقاله، مهم‌ترین اصطلاحات خیاطی به انگلیسی را همراه با ترجمه فارسی آنها و همچنین تلفظ انگلیسی ارائه کردیم. آشنایی با این اصطلاحات، به ویژه برای افرادی که قصد دارند در این حوزه فعالیت کنند، بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. با یادگیری این اصطلاحات، می‌توانید با خیاط‌‌‌ها و افراد دیگر در زمینه خیاطی ارتباط برقرار کنید و از راهنمایی‌های آنها بهره‌مند شوید. علاوه بر این، آشنایی با این اصطلاحات، به شما کمک می‌کند تا در هنگام خرید پارچه، وسایل خیاطی و لباس، با آگاهی بهتری تصمیم بگیرید. و اگر قصد دارید مکالمات خیاطی به زبان انگلیسی را به نحو حرفه‌ای انجام دهید کلاس زبان انگلیسی سفیر پیشنهاد ما به شما است.امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.