تفاوت زبان انگلیسی رسمی و غیررسمی (Formal vs. Informal)

زبان رسمی و غیررسمی بسته به خواننده (مخاطب) و دلیل نوشتن، اهداف مختلفی را در ارتباطات نوشتاری دنبال می‌کنند. لحن، انتخاب کلمات و نحوه کنار هم قرار دادن کلمات بین این دو سبک، تا حدی متفاوت است. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید تا به میزان قابل‌قبولی نحوه استفاده و تفاوت زبان انگلیسی رسمی و غیررسمی را یاد بگیرید.

زبان انگلیسی رسمی(Formal) و غیررسمی(Informal) چه تفاوتی با هم دارند؟

زبان انگلیسی رسمی (Formal English) : هنگام نوشتن برای اهداف حرفه‌ای یا آکادمیک مانند تکالیف تحصیلات تکمیلی استفاده می‌شود. در زبان رسمی از اصطلاحات محاوره‌ای، اختصارات یا ضمایر اول شخص مانند «من» یا «ما» مشاهده نمی‌شود. ما از زبان رسمی یا فرمال هنگام نوشتن مقاله برای مدرسه یا دانشگاه، رزومه‌های ارسالی برای درخواست شغل، یا ایمیل و نامه در محل کار استفاده می‌کنیم.

زبان انگلیسی غیررسمی (Informal English) : غیررسمی‌تر و خودجوش است. هنگام برقراری ارتباط با دوستان یا خانواده چه به صورت نوشتاری یا در گفتگو استفاده می‌شود. هنگام نوشتن ایمیل‌های شخصی، پیام‌های متنی و در برخی از مکاتبات تجاری استفاده می‌شود. لحن زبان غیررسمی، شخصی‌تر از زبان رسمی است.

جدوالی که در ادامه برایتان آورده‌ایم به شما کمک می‌کنند تا روش‌های غیررسمی و رسمی بیان یک چیز را تشخیص دهید. این فهرست به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود: افعال، عبارات ربطی، کلمات تاکیدی، اختصارات و زبان عامیانه و اصطلاحات رایج.

افعال انگلیسی: نحوه بیان Formal و Informal

Informal Formal ترجمه
say sorry apologize, apologise عذرخواهی کردن
go up increase افزایش دادن
go down decrease نزول کردن
set up establish تاسیس کردن
look at examine معاینه کردن
blow up explode منفجر شدن
find out discover کشف کردن
bring about cause باعث شدن
put off postpone, delay به تعویق انداختن، به تاخیر انداختن
rack up accumulate انباشتن
make up fabricate ساختن
stand for represent طرفداری کردن
find out discover, ascertain کشف کردن، مشخص کردن
leave out omit حذف کردن
point out indicate نشان دادن
go against oppose مخالفت کردن
get in touch with contact در تماس بودن
It’s about It concerns, It’s in regards to مربوط به
need to required نیاز داشتن
think about consider در نظر گرفتن
get obtain به دست آوردن
put up tolerate تحمل کردن
deal with handle رسیدگی کردن
seem appear به نظر رسیدن
show demonstrate, illustrate, portray نشان دادن، به تصویر کشیدن
start commence آغاز شدن
keep retain حفظ و نگهداری کردن
free release آزاد کردن
get on someone’s nerves bother مزاحم کسی شدن
ring up call زنگ زدن
show up arrive رسیدن
let permit اجازه دادن
fill in substitute, inform جایگزین کردن، آگاه کردن
block undermine تضعیف کردن
give the go ahead, greenlight authorize, authorise اجازه دادن

عبارات ربطی انگلیسی: رسمی و غیررسمی

Informal Formal ترجمه
Anyways Nevertheless با این اوصاف
Plus/Also Moreover/ Furthermore علاوه بر این
But However با این حال
So Therefore/Thus بنابراین
Also In addition, Additionally علاوه بر این
ASAP as soon as possible/at your earliest convenience در اسرع وقت
Okay, OK acceptable قابل قبول
In the meantime In the interim در این میان
I think In my opinion, به نظر من،
In the end, Finally سرانجام
To sum up In conclusion, در نتیجه،
In a nutshell/Basically To summarize, به طور خلاصه،
Anyway, Notwithstanding با وجود
All right, Well Acceptable قابل قبول
To top it all off, On top of it all In order to به منظور، برای اینکه

نحوه بیان رسمی و غیررسمی کلمات تاکیدی انگلیسی

Informal Formal ترجمه
lots of/ a lot of much, many بسیار زیاد
tons of, heaps of large quantities of, a number of مقادیر زیادی از، تعدادی از
totally completely, strongly به طور کامل، قویا
really, very definitely قطعا

عبارات رایج در نامه و ایمیل انگلیسی

Informal Formal ترجمه
Hi Robert, Dear Sir or Madam آقا یا خانم عزیز
Just wanted to let you know… I am writing to inform you… برای اطلاع شما می‌نویسم…
Love, Yours sincerely, Yours faithfully, ارادتمند شما، با احترام،
Cheers, Yours Truly, Best regards, kind regards با سلام و احترام، با احترام
Hope to hear from you soon I look forward to hearing from you من مشتاقانه منتظر شنیدن …. از شما هستم
You can call me if you need anything Please do not hesitate to contact me لطفا در صورت نیاز با من تماس بگیرید

شکل رسمی و غیررسمی اختصارات انگلیسی

Informal Formal ترجمه
ASAP as soon as possible در اسرع وقت
T.V. television تلویزیون
photo photograph عکس
cell cell phone تلفن همراه
net Internet اینترنت

شکل رسمی و غیررسمی برخی واژه‌های رایج انگلیسی

Informal Formal ترجمه
kids children فرزندان
bad negative منفی
good positive مثبت
really big considerable قابل توجه
right correct درست
wrong incorrect غلط
smart intelligent باهوش
cheap inexpensive ارزان
loaded rich ثروتمند

تفاوت زبان انگلیسی رسمی و غیررسمی برخی اصطلاحات رایج

FORMAL ترجمه INFORMAL ترجمه
I regret to inform you that … با کمال تاسف به شما اطلاع می‌دهم که … I hate to have to tell you this but … من از اینکه مجبورم این را به شما بگویم متنفرم اما …
I am writing to inform you that … برای اطلاع شما می‌نویسم که … Just a quick line to say … خیلی سریع بگم که …
It is a pleasure to meet you. از آشنایی با شما خوشحالم. Nice to meet you. از ملاقات شما خوشبختم.
Upon your arrival … به محض ورود شما … As soon as you get here … به محض اینکه به اینجا رسیدی…
At your earliest convenience در اولین زمان مناسب برای شما As soon as you can به محض اینکه تونستی
I regret that I will be unable to attend … متاسفم که نمی‌توانم شرکت کنم… Sorry I can’t make it. متاسفم که نمی‌تونم آن را انجام دهم.
I would appreciate being kept informed … خوشحال می‌شم که در جریان باشید… Please keep me posted/updated. لطفا من را در جریان/به روز نگه دارید.
Keep me in the loop! مرا در جریان نگه دار!
I would like to remind you that … من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که … Don’t forget … فراموش نکن…
Would you be available on ….. ? آیا در ….. در دسترس خواهید بود؟ I suggest we get together on … پیشنهاد می‌کنم دور هم جمع بشیم…
I really appreciate your assistance من واقعا از کمک شما قدردانی می‌کنم Thanks a lot! خیلی ممنون!
Please accept my apologies for … عذرخواهی من را بپذیرید برای … Sorry for … متاسفم برای …
It will not be necessary for you to … لازم نیست که شما … You won’t have to … شما مجبور نخواهید بود …
It would be of great benefit to you to … برای شما مفید خواهد بود که … It would do you good to … برای شما خوب است که …
We have a vast amount of information at your disposal. ما حجم وسیعی از اطلاعات را در اختیار شما داریم. I have lots of information for you. من اطلاعات زیادی برای شما دارم.
We were hoping you could … امیدوار بودیم بتوانید … Could you …? می‌تونی …؟
It is my opinion that … نظر من این است که … I think … من فکر می‌کنم …
Please remember me to Alex. لطفا مرا به الکس به خاطر بسپار Say hello to Alex for me. سلام من را به الکس برسان.
I’d like to express my gratitude for… من می‌خواهم تشکر خود را برای … اظهار کنم. Thanks a million. I owe you one! یک میلیون بار ممنون. یکی طلبت!

تفاوت زبان انگلیسی رسمی و غیررسمی در نامه و ایمیل‌

Formal ترجمه Informal ترجمه
Dear Sir/Madam, Dear Mr/Mrs (surname) آقا/خانم عزیز، آقای/خانم (نام خانوادگی) عزیز Dear (first name), Hi, Hello  (نام) عزیز، سلام، سلام
Beginnings
With reference to our telephone conversation yesterday (about) با اشاره به گفتگوی تلفنی دیروز ما (در مورد) It was nice to hear from you خوشحال شدم از شما شنیدم
Thank you for your email regarding از ایمیل شما در رابطه با It’s been ages since I’ve heard from you چند سالی است که از شما خبر ندارم
I am writing on behalf of من از طرف می‌نویسم How are you? Hope you and your family are doing well چطور هستید؟ امیدوارم حال شما و خانواده‌تان خوب باشد
I am writing to draw your attention to برای جلب توجه شما می‌نویسم I am writing to let you know می‌نویسم تا بدانی
Making a request
I would appreciate if you could اگه بتوانید ممنون می‌شوم You don’t mind …ing (…) (for me), do you? برای شما مهم نیست که … (…) (برای من)، درست است؟
I would be most grateful if you would اگر لطف کنید بسیار سپاسگزار خواهم بود Do me a favour, will you? لطفی به من بکنید، آیا می‌خواهید؟
Would you be so kind and آیا شما اینقدر مهربان هستید و Would it be possible for you to? آیا برای شما امکان‌پذیر است؟
I was wondering if you could می‌خواستم بدونم می‌توانید… Can/Could I ask you to? می‌تونم از شما بخوام …؟
Apologising
We apologise for any inconvenience caused ما برای هرگونه ناراحتی ایجاد شده عذرخواهی می‌کنیم Sorry for any trouble caused با عرض پوزش برای هرگونه مشکل ایجاد شده
Please accept our sincere apologies عذرخواهی صمیمانه ما را بپذیرید We are very sorry ما خیلی متاسف هستیم
Complaining
I am writing to express my dissatisfaction with برای ابراز نارضایتی می‌نویسم I’m fed up with (someone/something) از (کسی/چیزی) خسته شدم
I find it most unsatisfactory that به نظر من این رضایت‌بخش‌تر است که… I am not happy with من راضی نیستم
I’d like to complain about من می‌خواهم شکایت کنم I’m rather annoyed with من بیشتر از این ناراحتم
Endings
I look forward to hearing from you من مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم Give my love to عشقم را به… برسان
If you require any further information, please don’t hesitate to contact me اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفا با من تماس بگیرید Hope to hear from you soon امیدوارم به زودی خبرهایی از تو بشنوم
Please feel free to contact me if you have further questions لطفا در صورت داشتن سوال بیشتر با من تماس بگیرید Just give me a call if you have any questions فقط اگر سوالی دارید با من تماس بگیرید
Signing off
Yours sincerely (Dear + name) ارادتمند شما (نام+عزیز) Lots of love عشق فراوان
Yours faithfully (Dear Sir/Madam) با احترام (آقا/خانم عزیز) All the best بهترین‌ها برای شما
Best wishes با آرزوی بهترین‌ها

تفاوت زبان انگلیسی رسمی و غیررسمی در گفتگو و مکالمات

Formal ترجمه Informal ترجمه
How do you do? چطوری؟ What’s up? چه خبر؟
It is a pleasure to meet you از آشنایی با شما خوشحالم  Nice to meet you از ملاقات شما خوشبختم
At your earliest convenience در اولین زمان مناسب برای شما  As soon as you can به محض اینکه توانستی
Concerned about you نگران شماست  Worried about you نگران توست
Firstly, اولا،  To start with/…, For a start برای شروع با/…، برای شروع
Give my regards to سلام مرا برسانید  Say hello to به
Have you heard from her lately? آیا اخیراً از او چیزی شنیده‌اید؟  Heard from her lately? اخیراً از او شنیده‌اید؟
Have you seen Tom? تام را دیدی؟  Seen Tom? تام را دیدی؟
I agree with my colleague, Anna, that… من با همکارم آنا موافقم که…  Anna’s right. حق با آنا است
I would like to remind you that… یادآور می‌شوم که…  Don’t forget فراموش نکن
I appreciate your assistance! من از کمک شما قدردانی می‌کنم!  Thanks a lot! خیلی ممنون!
In light of the fact that با توجه به این واقعیت که  Because زیرا
It is my opinion that… نظر من این است که…  I think… من فکر می‌کنم…
It is necessary for me to… لازم است که…  I need to… من باید…
It is not necessary for you to… لازم نیست شما…  You don’t hafta(have to)… مجبور نیستی…
It is recommended توصیه می‌شود  We recommend توصیه می‌کنیم
Please accept our apologies for… لطفا عذرخواهی ما را برای… بپذیرید  Sorry… متاسفم…
Secondly/ Besides/ Furthermore, ثانیا/ علاوه بر این،  Another good thing is/ What’s more/ Not only that, یک چیز خوب دیگر این است/ چه چیزی دیگر/ نه تنها این،
Lastly, در آخر،  And one of the best things is…/ And best of all, / The most important thing is… و یکی از بهترین چیزها این است که…/ و از همه بهتر، / مهمترین چیز این است که…
She has the ability او توانایی دارد  She can اون می‌تونه
The plan was implemented / carried out طرح اجرا شد…  They put the plan into action اونها این طرح رو عملی کردن
Our destination مقصد ما  The place where we want to go جایی که می‌خواهیم بریم
I regret to inform you of… با کمال تاسف به اطلاع شما می‌رسانم…  I’m sorry to tell you that… متاسفم که به شما می‌گم که…
I was hoping that you could… امیدوارم بتونی…  Could you…? می‌تونی…؟
It will cease to be a problem دیگر مشکلی نخواهد بود  It won’t be a problem anymore دیگه مشکلی نخواهد بود
One grows weary in these matters. آدم در این مسائل خسته می‌شود.  I’m getting tired of this junk. من دارم از این چرت‌وپرت‌ها خسته میشم
This appeared to rectify the problem به نظر می‌رسد که این مشکل را اصلاح می‌کند  This seemed to fix the problem به نظر می‌رسید که این مشکل رو برطرف کنه
Your arrival رسیدن شما  When you get here, وقتی به اینجا رسیدی،
Please state your business لطفا کسب و کار خود را اعلام کنید  Can I help you? می‌تونم کمکتون کنم؟
We note that you have not… توجه داشته باشید که شما …  You haven’t… نداشتی…
I would be grateful if you could reply early. اگه زودتر جواب بدهید ممنون می‌شوم  Please get back to me ASAP. لطفا در اسرع وقت با من تماس بگیرید.
I’d really appreciate it if you could… واقعا ممنون میشم اگه بتونید…  Could you…? می‌تونی…؟
We would like to ما دوست داریم  We want to ما می‌خواهیم که
Would you like me to…? دوست داری…؟  Shall I…? من…؟
To consider در نظر گرفتن  To think about در مورد چیزی اندیشیدن
This demonstrates… این نشان می دهد…  This shows that … این نشان می‌دهد که…
To distinguish برای تشخیص  To tell the difference برای تشخیص تفاوت
We are in receipt of ما در حال دریافت هستیم  We’ve received ما دریافت کرده‌ایم
Revision should be done بازنگری باید انجام شود  You should revise باید تجدیدنظر کنی
This will be of great benefit to you این برای شما سود زیادی خواهد داشت  It will do you good به شما کمک خواهد کرد
How are you doing? حال شما چطور است؟  What’s going on? چه خبر است؟
I am writing to inform you… برای اطلاع شما می نویسم…  Just a note to say… فقط یک نکته برای گفتن…
I am afraid I will not be able to attend میترسم نتونم شرکت کنم  Sorry, I can’t make it. متاسفم، من نمی‌تونم اون کار رو انجام دهم.
The experiment was carried out/ performed آزمایش انجام شد  They did the experiment اونها آزمایش رو انجام دادن
Thank you for your email of the 10 of March از ایمیل 10 مارس شما متشکرم  Thanks for your mail on 10 March با تشکر از نامه شما در 10 مارس
Please let us know of your requirements لطفا ما را از نیازهای خود مطلع کنید  What do you need? چه چیزی نیاز دارید؟
People consume a tremendous amount of… مردم مقدار زیادی از…  People use a huge amount of مردم مقدار زیادی از
Please let me know when you will be available. لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی در دسترس خواهید بود.  Let me know if we can get together. اگه می‌تونیم دور هم جمع بشیم بهم خبر بده
I hope to hear from you at your earliest convenience امیدوارم در اولین فرصت از شما بشنوم  Write back soon! زود بنویس!
As per our telephone conversation on today’s date طبق مکالمه تلفنی ما در تاریخ امروز  As we discussed this morning همانطور که امروز صبح بحث کردیم
We would be honored if you would attend this event اگر در این مراسم شرکت کنید باعث افتخار ما خواهد بود  It would be great if you could attend this event. خیلی خوب می‌شه اگر بتونید تو این مراسم شرکت کنید.
We can assist in the resolution of this matter. ما می‌توانیم در حل این موضوع کمک کنیم.  I can help you to solve this problem. من می‌تونم به شما برای حل این مشکل کمک کنم.
I am afraid your child is experiencing difficulty می‌ترسم فرزند شما دچار مشکل شده باشد  Your kid is making trouble بچه شما داره دردسر درست می‌کنه
I look forward to meeting you next week. من مشتاقانه منتظر دیدار شما در هفته آینده هستم.  See you next week. هفته آینده می‌بینمت.

2 دیدگاه
 1. فرشاد

  Do you have…و…Does he have.. به‌صورت غیر رسمی چی گفته میشه…؟

  1. لی‌لی قهرمان

   سلام فرشاد جان
   می‌تونیم به جای have از got استفاده کنیم تا غیررسمی تر به نظر بیاد.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.