اسپلینگ آیلتس چگونه است؟ راهنمای Spelling درست در آیلتس!

اهمیت اسپلینگ spelling درست کلمات در آزمون IELTS

اسپلینگ آیلتس چگونه است؟ آیا نوشتن درست کلمات در آزمون IELTS اهمیت دارد؟ آیا اگر یکی از حروف را جا بیاندازیم از ما نمره‌ای کم می‌شود؟ متاسفانه جواب مثبت است. در این آزمون اگر کلمات به درستی نوشته نشوند از ما نمره کسر می‌شود. دلیل این موضوع چیست؟

این سوال را با یک مثال جواب می‌دهیم. به این دو کلمه خوب دقت کنید:

Site…sit

این دو لغت فقط در یک حرف با هم متفاوت هستند اما معنی آن‌ها به‌طور کامل تغییر می‌کند. یکی به معنی نشتن و دومی به معنی جا و مکان است.

پس به این دلیل است که نوشتن درست کلمات در اسپلینگ آیلتس اهمیت زیادی دارد.

 اسپلینگ آیلتس spelling

سوال بعدی این است؛ آیا به دلیل اینکه آزمون IELTS، British است، باید تمام کلمات را با این نوشتار باید نوشت؟ خبر خوب اینکه جواب منفی‌ست. شما می‌توانید از هر دو نوشتار این کلمه‌ها استفاده کنید و در صورت درست بودن آن‌ها نمره‌ی آن قسمت را کسب کنید.

در زیر لیستی از کلمات که در اسپلینگ آیلتس مهم هستند می‌بینید:

لیستی از کلمات با اسپلینگ American and British

British American
armour
armoury
behaviour
candour
clamour
colour
demeanour
endeavour
favourite
flavour
glamour
harbour
honour
humour
labour
neighbour
odour
rancour
rigour
rumour
saviour
savour
savoury
splendour
valour
vapour
vigour
armor
armory
behavior
candor
clamor
color
demeanor
endeavor
favorite
flavor
glamor
harbor
honor
humor
labor
neighbor
odor
rancor
rigor
rumor
savior
savor
savory
splendor
valor
vapor
vigor

our endings change to or
colour > color

British American
armour
armoury
behaviour
candour
clamour
colour
demeanour
endeavour
favourite
flavour
glamour
harbour
honour
humour
labour
neighbour
odour
rancour
rigour
rumour
saviour
savour
savoury
splendour
valour
vapour
vigour
armor
armory
behavior
candor
clamor
color
demeanor
endeavor
favorite
flavor
glamor
harbor
honor
humor
labor
neighbor
odor
rancor
rigor
rumor
savior
savor
savory
splendor
valor
vapor
vigor
re endings change to
theatre > theater
British American
amphitheatre
calibre
centimetre
centre
fibre
kilometre
litre
louvre
lustre
manoeuvre
meagre
metre
millimetre
sabre
sceptre
sombre
spectre
theatre
amphitheater
caliber
centimeter
center
fiber
kilometer
liter
louver
luster
maneuver
meager
meter
millimeter
saber
scepter
somber
specter
theater

 

                   ogue endings change to og
catalogue > catalog
analogue
dialogue
catalogue
epilogue
monologue
prologue
travelogue
analog
dialog
catalog
epilog
monolog
prolog
travelog
Note:
-ogue can also be used in the USA
 l endings do not double in US spellings
traveller > traveler
British American
cancelled
counsellor
equalled
fuelling
fuelled
grovelling
jeweller
jewellery
levelled
libelled
marvellous
modelling
panelled
quarrelling
revelled
woollen
canceled
counselor
equaled
fueling
fueled
groveling
jeweler
jewelry or jewelery
leveled
libeled
marvelous
modeling
paneled
quarreling
reveled
woolen

 

Some British English words ending in one may have double ll in the USA spelling:
appal
distil
enrol
enthral
fulfil
instil
skilful
wilful
appall
distill
enroll
enthrall
fulfill
instill
skillful
willful

 

 

  ae and oe words change to e
encyclopaedia > encyclopedia
British American
diarrhoea
oestrogen
foetus
manoeuvre
mementoes
anaemia
caesarean
gynaecology
haemorrhage
leukaemia
palaeontology
paediatric
diarrhea
estrogen
fetus
maneuver
mementos
anemia
cesarean
gynecology
hemorrhage
leukemia
paleontology
pediatric
 ise endings change to ize
apologise > apologize
British America
appetiser
authorise
capitalise
characterise
civilise
colonise
criticise
dramatise
emphasise
equalise
mobilise
naturalise
organise
popularise
realise
recognise
satirise
standardise
symbolise
vaporise
**************
analyse
paralyse
appetizer
authorize
capitalize
characterize
civilize
colonize
criticize
dramatize
emphasize
equalize
mobilize
naturalize
organize
popularize
realize
recognize
satirize
standardize
symbolize
vaporize
**************
analyze
paralyze
ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.