آموزش گرامر تفاوت by و with

یکی از اشتباهات رایج زبان‌آموزان به‌خصوص در سطوح ابتدایی، استفاده نادرست از by و with است که معانی نزدیک به هم دارند. این دو کلمه هر دو به معنای “با” و “به وسیله” هستند اما تفاوت‌هایی در زمینه کاربرد این حروف اضافه در جملات مختلف وجود دارد که در این مقاله به توضیح آنها به همراه مثال اشاره می‌کنیم.

حرف اضافه by

اگر by به معنای “به وسیله” شخصی یا کسی باشد می‌تواند در جمله‌های مجهول استفاده شود.

The meal was served by his bodyguards.

غذا توسط محافظان شخصی او سرو شد.

اگر بخواهیم به نویسنده کتاب‌ها یا شاعر ترانه‌ها یا خالق هر اثری اشاره کنیم باز هم از حرف اضافه by استفاده می‌کنیم.

I brought her a copy of a book by John Fisher.

من برای او یک نسخه از کتاب‌های جان فیشر را آوردم.

این حرف اضافه همچنین می‌تواند به همراه یک وسیله استفاده شود مانند:

Did you come by car?

آیا با ماشین آمدی؟

Many people cooked by Primus stove.

مردم زیادی با گازهای پریموس آشپزی کردند.

این حرف اضافه به همراه کلمات زیر معنای خاصی دارد.

اشتباهاً By mistake
تصادفاً By accident
از قبل طراحی شده By design

 

مثال:

I gave him the paper by mistake.

اشتباهاً کاغذ را به او دادم.

If you don’t play by rules….

اگر طبق قوانین بازی نکنید ….

همین‌طور این حرف اضافه می‌تواند برای اشاره کردن به “منظور اصلی از گفتن چیزی” هم استفاده شود. مثال:

What do you mean by ‘expression’?

منظور شما از “اصطلاح” چیست؟

معنی دیگر این کلمه به معنای “جنب” و “کنار” است. مثال:

Barney was standing by my seat.

بارنی در کنار صندلی من ایستاده بود.

همین‌طور این کلمه می‌تواند برای اشاره به اعضای بدن یا قسمت‌های مختلف اشیا هم استفاده شود.

He caught me by my neck.

او گردن مرا گرفت.

Don’t keep the painting by one corner.

نقاشی را از گوشه نگه ندار.

اگر این کلمه به همراه ضمایر انعکاسی (myself, yourself,…) به کار رود به معنای “تنهایی” است. مثال:

She sat by herself and waited.

او تنهایی نشست و منتظر ماند.

این ساختار همچنین می‌تواند به معنای “تنهایی و بدون کمک سایرین” باشد.

She managed it by herself.

او خودش تنهایی همه چیز را مدیریت کرد.

ترکیب کلمه by با یک فرد یا یک اصل می‌تواند به معنای پایبندی به آن فرد یا آن اصل باشد.

I would stand by my comments.

من پای نظراتم می‌ایستم.

It was her duty to stick by James.

وظیفه او بود که به جیمز وفادار باشد.

افعال زیر به شکل متداول با حرف اضافه by استفاده می‌شوند.

Stick Live Abide
Swear Stand Go

کلمه by به همراه زمان خاص به معنای قبل از آن زمان است.

By 11 p.m., Nancy will be back.

تا قبل ساعت 11 شب نانسی برخواهد گشت.

We’ll be all dead by then.

تا آن موقع همه ما مرده‌ایم.

این کلمه به همراه کلمات day و night به معنای عادتی است که همیشه در روز یا در شب انجام می‌شود.

I go to work by day.

من روزها به سرکار می‌روم.

در محاسبات (ضرب و تقسیم) این حرف اضافه قبل از عدد دوم می‌آید.
به این مثال‌ها دقت کنید.

Multiply the cost per day by number of days.

هزینه هر روز را ضرب در تعداد روزها کنید.

زمانی که راجع‌به مساحت یک فضا صحبت می‌کنیم می‌توانیم ابعاد آن را با حرف by بیان کنیم. به طور مثال:

The room is twenty feet by fourteen feet.

اتاق 20 فوت در 14 فوت است.

حرف اضافه with

اگر این حرف اضافه به همراه شخص یا چیزی به کار رود به معنای در یک مکان بودن است.

Where is Caroline? She’s with Margaret.

کارولین کجاست؟ او با مارگارت است. (آنها در یک مکان هستند.)

اگر این حرف اضافه به همراه یک فعل و یک شخص به کار رود و به معنای این است که هر دو طرف در انجام آن فعل دخیل بودند.

I enjoyed working with you.

من از کار کردن با شما لذت بردم.

افعال زیر غالباً با حرف اضافه with با معنای اشاره شده در بالا به کار می‌روند.

Speak Debate Ally
Work Interact Chat
Discuss Merge Coexist
socialize share Dance

حرف اضافه with با افعالی که معنی جنگ و مقابله می‌دهند به معنای “در مقابل” و “در برابر” تغییر می‌کند.

The boy was arguing with him.

آن پسر داشت با او دعوا می‌کرد.

اگر حرف اضافه with را در ساختار زیر به کار ببریم به معنای “به همراه بودن” می‌شود.

She came back with a big box.

او با یک جعبه بزرگ بازگشت.

همچنین این حرف اضافه می‌تواند در ساختار زیر به معنای “داشتن یک ویژگی ظاهری” باشد.

A very old man with a wrinkled face.

یک مرد خیلی مسن با یک صورت چروکیده.

اضافه کردن حرف اضافه with به بیماری‌ها اشاره به داشتن آن بیماری می‌کند.

Mike was in bed with flu.

مایک با(به دلیل) آنفولانزا در بستر بود.

اگر حرف اضافه with به همراه فعل cover و یک ماده به کار رود به معنای پوشش دادن چیزی با آن ماده است.

The walls were covered with paint.

دیوارها با رنگ پوشش داده شده بودند.

The windows are thick with grime.

پنجره‌ها را دوده گرفته است.

صفت‌هایی که غالباً با حرف اضافه with می‌آیند در جدول زیر آمده‌اند.

Loaded Filled Clogged
Packed Rich Thick
Loaded Painted Heavy

حرف اضافه with به همراه صفت‌های احساسی به معنای داشتن آن حس به چیزی یا کسی است.
مثال:

She got angry with me.

او از دست من عصبانی شد.

No one was satisfied with what I said.

هیچ‌ کس از حرفی که من زدم راضی نبود.

صفت‌های زیر معمولاً با حرف اضافه with همراه می‌شوند.

Happy Furious Disappointed Angry
Fed up Obsessed Impressed Annoyed
Fascinated Unimpressed Bored Unhappy

اگر حرف اضافه with را بعد از یک حالت یا کیفیت به کار ببریم یعنی آن حالت یا کیفیت در انجام عمل دخیل بوده است.

I was familiar with the case.

من با آن موضوع آشنا بودم.

حرف اضافه with می‌تواند بعد از صفت‌های زیر استفاده شود.

Popular Friendly Free Frank
Patient Infected Impatient Engaged

این حرف اضافه همچنین می‌تواند برای اشاره به موقعیت یا ظاهر چیزی یا کسی مانند مثال زیر استفاده شود.

He came to me with both hands dirty.

او با دو دست کثیف به سمت من آمد.

و در نهایت اگر این حرف اضافه با فعل to be به شکل زیر استفاده شود به معنای موافقت کردن (در حالت غیررسمی) است.

I’m with you.

باهات موافقم.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.