گرامر زمان آینده کامل Future Perfect از ۰ تا ۱۰۰

آینده کامل یا future perfect یکی از گرامرهایی است که یادگیرندگان زبان انگلیسی اغلب آن را سخت و پیچیده فرض می‌کنند. این در حالی است که با دانستن فرمول و قاعده کلی آن به اضافه چند نکته کلیدی یادگرفتن این گرامر کار چندان دشواری نیست. در این مقاله از سفیرمگ قصد داریم گرامر future perfect را با تمام جزئیات برایتان توضیح دهیم.

آینده کامل نام دیگر این گرامر است که به زبان ساده اتفاقی را توصیف می‌کند که در آینده قبل از یک زمان مشخص رخ خواهد داد.

حال به مثال زیر دقت کنید:

مثال زمان آینده در زبان انگلیسی

ترجمه جمله: امشب تا قبل از تماس او من شامم را تمام کرده‌ام.

ساختار جمله آینده کامل

با یک مثال دیگر شروع می‌کنیم:

I will have left by eight o’clock.

همانطور که در جمله بالا می‌بینید ساختار جمله مثبت با آینده کامل به شکل زیر است:

Subject + will + have + p.p

در فرمول بالا فرقی ندارد که فاعل جمله مفرد یا جمع است. این فرمول ثابت است.

کجا از آینده کامل استفاده کنیم؟

گاهی آینده ساده به راحتی قابل استفاده به جای آینده کامل است. مانند مثال زیر:

Linda will leave before you get there = Linda will have left before you get there.

هر دو جمله به این معناست که لیندا قبل از رسیدن تو آنجا را ترک خواهد کرد.

اما در اکثر موارد معنی این دو ساختار متفاوت است.

مثال:

At eight o’clock Linda will leave.

لیندا ساعت 8 اینجا را ترک می‌کند.

 

At eight o’clock Linda will have left.

لیندا تا ساعت 8 اینجا را ترک کرده است. ( یعنی قبل از ساعت 8 این اتفاق می‌افتد.)

کجا نباید از آینده کامل استفاده کنیم؟

زمان آینده کامل تنها برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که قبل از یک زمان مشخص در آینده اتفاق می‌افتند و تمام می‌شوند به زبان دیگر عملی که در مورد آن صحبت می‌کنیم یک اولتیماتوم یا dead line در خودش دارد که اگر به این dead line اشاره نکنیم باید از آینده ساده استفاده کنیم.

 (درست) Linda will leave.

(نادرست) Linda will have left.

این اولتیماتوم زمانی می‌تواند بسیار دقیق باشد (مانند at 8 o’clock) یا بسیار حدودی باشد (مانند next week). همچنین این dead line می‌تواند وابسته به عمل دیگری باشد مانند مثال‌های زیر:

After the meeting ends

بعد از اتمام جلسه

Before they call

قبل از تماس آنها

منفی کردن ساختار آینده کامل

منفی کردن جملات آینده کامل کار آسانی است. به سادگی با قرار دادن not بین will و قسمت سوم فعل جمله به حالت منفی تبدیل می‌شود.

Subject + will + not + have + p.p + …

باید به خاطر داشته باشید که فرم کوتاه will not یعنی won’t بسیار متداول تر است. حال به چند مثال دقت نمایید.

They won’t have eaten breakfast before we get there.

تا قبل از رسیدن ما به آنجا آنها هنوز صبحانه نخورده‌اند.

 

They won’t have finished decorating the room before the party.

آنها تا قبل از مهمانی تزئین اتاق را تمام نخواهند کرد.

سوالی کردن جمله با آینده کامل

برای ساخت سوال بله یا خیر به راحتی فعل کمکی will را به ابتدای جمله انتقال می‌دهیم و از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

Will + subject + have + p.p + …?

مثال:

Will you have eaten lunch when we arrive?

تا ما به آنجا برسیم تو نهارت را خورده‌ای؟

استفاده از prepositional phrases با آینده کامل

استفاده از عبارت‌هایی که با حرف اضافه شروع می‌شود و آنها را prepositional phrases می‌نامیم به همراه آینده کامل بسیار رایج است.

At midnight, the party will have ended. Will you have eaten already?

 

Chester will not have arrived by the time the parade is over.

 

When I travel to France, I will have been to ten countries.

 

My sister will have cleaned the bathroom before the party.

 

As soon as someone buys this chair, I will have sold all the furniture I wanted to get rid of.

نمونه‌هایی از افعال باقاعده متداول با زمان آینده کامل

Question Negative Future Perfect Infinitive
Will you have asked…? Will not have asked Will have asked to ask
Will he have worked…? Will not have worked Will have worked to work
Will I have called…? Will not have called Will have called to call
Will they have used…? Will not have used Will have used to use

نمونه‌هایی از افعال بی‌قاعده متداول با زمان آینده کامل

Question Negative Future Perfect Infinitive
Will I have been…? Will not have been Will have been To be*
Will you have had…? Will not have had Will have had To have
Will she have done…? Will not have done Will have done To do
Will we have said…? Will not have said Will have said To say
Will they have gotten…? Will not have gotten Will have gotten** To get
Will you have made…? Will not have made Will have made To make
Will he have gone…? Will not have gone Will have gone To go
Will you have taken…? Will not have taken Will have taken To take
Will I have seen…? Will not have seen Will have seen To see
Will it have come…? Will not have come Will have come To come

خودآزمایی:

Will you ….. by 9:00 am?

 1. Have arrived
 2. Be arrive

He will have ….. all about it by Monday.

 1. Forgetting
 2. forgotten

I will let you in. I ….. with the keys by the time you come in.

 1. Will be arrival
 2. Will have arrived
1 دیدگاه
 1. mahmoud

  1:1
  1:2
  2:3

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.