آموزش فاعل و مفعول در زبان انگلیسی + مثال‌های کاربردی

فاعل در جمله‌های ساده انگلیسی به شخص یا چیزی می‌گوییم که در اصل، جمله درباره آن ساخته شده است. فاعل، می‌تواند یک کلمه یا یک عبارت باشد که در آن صورت به آن عبارت فاعلی می‌گوییم. فاعل باید با فعل مطابقت داشته باشد. در حقیقت اگر فاعل در جمله وجود نداشته باشد، جمله ناقص شده و شخصی یا چیزی وجود ندارد که فعل را انجام دهد.در ادامه مقاله به آموزش فاعل و مفعول در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

آموزش فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

در این مقاله آموزش فاعل و مفعول در زبان انگلیسی را به صورت کامل آورده‌ایم.

آموزش فاعل در زبان انگلیسی

فاعل به شخص یا چیزی می‌گوییم که جمله را کنترل یا اجرا می‌کند. تمام جمله‌ها برای کامل شدن نیاز به فاعل و فعل دارند. تنها درباره جمله‌های دستوری یا امری است که فاعل درون جمله پنهان است و در ظاهر جمله دیده نمی‌شود، با این حال اینگونه جملات نیز فاعل دارند. مثل: آن کتاب را بیاور. در این مورد، فاعل (شما) است اما در ظاهر جمله دیده نمی‌شود.

فاعل در قالب اسم یا noun

در این صورت فاعل، معمولا به شکل یک کلمه و در نقش دستوری اسم به کار می‌رود. به مثال‌ها توجه کنید:

Tom studied his lessons.
.تام درس‌هایش را مطالعه کرد
That girl took her sister to school.
.آن دختر، خواهرش را به مدرسه رساند
Megan turned off the lights.
.مگان لامپ‌ها را خاموش کرد

 فاعل در قالب ترکیب اسمی یا noun combination

در این صورت به جای اسم، اسامی ترکیبی به عنوان فاعل به‌کار می‌روند. مثال‌هایی از این نوع فاعل را با هم ببینیم:

Anna’s grandma is listening to the radio.
.مادربزرگ آنا در حال گوش کردن به رادیو است
The window of the room is broken.
.پنجره اتاق شکسته است
Sara’s mother baked the cake.
.مادر سارا این کیک را پخت

فاعل در قالب ضمیر یا pronoun

My mother is a nurse; she wakes up at 6 a.m. to get ready for work every day. She takes a shower and then makes breakfast.
.مادرم پرستار است، او هر روز ساعت 6 از خواب بیدار می‌شود که برای رفتن به محل کار آماده شود. او دوش می‌گیرد و بعد، صبحانه را آماده می‌کند

در جملات بالا اول اسم My mother آورده شده و بعد برای جلوگیری از تکرار آن، از ضمیر she استفاده شده است. توجه داشته باشید که در برخی از جملات، همیشه از ضمیر استفاده می‌کنیم. چرا که اشاره به آن شخص مستلزم استفاده از ضمیر است. برای نمونه، وقتی به خودمان اشاره داریم، به جز من یا I نمی‌توانیم از کلمه دیگری استفاده کنیم. این کاربرد دیگر ضمیر است:

I visited that museum yesterday.
.دیروز آن موزه را دیدم
You used to wear uniform in school.
.شما در مدرسه، یونیفورم می‌پوشیدید

فاعل در قالب فعل یا verb

در این صورت ممکن است فعل، نقش فاعل را در جمله بازی کند. دقت کنید که در این صورت از شکل استمراری آن استفاده می‌کنیم و به انتهای فعل ساده، ing اضافه می‌کنیم. مثال:

Listening to music can relax you.
.گوش دادن به موسیقی می‌تواند شما را آرام کند
Running is my favorite activity.
.دویدن، فعالیت مورد علاقه من است
Teaching mathematics is his job.
.تدریس ریاضی، شغل اوست

ممکن است از کلماتی چون nothing, no one, nobody به معنای هیچکس در ابتدای جمله به عنوان فاعل استفاده کنیم. مانند:

No one is present in class.
.هیچکس در کلاس حاضر نیست

گاهی فاعل در زبان انگلیسی به‌صورت مجهول به کار برده می‌شود. برای درک این مطلب لازم است درباره تبدیل جملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسی بدانیم. برای مثال جمله معلوم و سپس مجهول زیر را ملاحظه کنید:

The man is riding the horse.
آن مرد اسب را می‌راند.
The horse is being ridden by the man.
.اسب دارد توسط آن مرد رانده می‌شود.

در جمله اول مرد هم به ‌عنوان فاعل جمله و هم به عنوان نهاد برای گزاره‌ یعنی راندن اسب به کار رفته است. در جمله دوم کلمه اسب به عنوان فاعل جمله و همچنین نهاد جمله‌ معلوم یعنی آن مرد، به مفعول تبدیل شده است. از آنجایی که از لحاظ گرامری، جملات ما به فاعل نیاز دارند، مفعول جمله معلوم، در نقش فاعل جمله مجهول به کار رفته است.

آموزش مفعول در زبان انگلیسی

مفعول یا object به این کلمه به شخص یا چیزی برمی‌گردد که کاری روی آن انجام شده است. در حقیقت در جواب “چه کس را ” و “چه چیز را” باید از مفعول استفاده کنیم. در زبان فارسی در جمله برادرم به سگ غذا داد، کلمه سگ نقش مفعول را ایفا می‌کند. یک مثال دیگر با هم ببینیم:

My mother washed my clothes.
.مادرم لباس‌هایم را شست.

همچنین در این جمله، کلمه “لباس‌هایم” مفعول جمله محسوب می‌شود. اما کاربرد این کلمه که به طور قطع بارها آن را شنیده‌ایم چیست؟ همان‌طور که اشاره کردیم یک جمله انگلیسی از بخش‌های گوناگونی تشکیل می‌شود که مفعول یکی از این بخش ها است. مفعول در زبان انگلیسی اصولا بعد از کلماتی که در قالب فاعل و فعل در جمله قرار می گیرند، آورده می‌شود. این کلمه هم به شکل اسم یا noun و هم به شکل ضمیر یا pronoun در جمله جای می‌گیرد. مفعول در جملات انگلیسی می‌توانند به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم در جمله بیایند.

مفعول مستقیم

به این دلیل به این نوع مفعول، مفعول مستقیم یا به انگلیسی به آن Direct object می‌گویند که عمل انجام شده را به شکل مستقیم دریافت می‌کند. یعنی به طور مستقیم در پاسخ به چه چیز را یا چه کس را آورده می‌شود. به طور مثال در جمله I had breakfast، مفعول مستقیم breakfast یا صبحانه است چون در جواب چه چیز را، می‌توانیم ازآن استفاده کنیم. بهتر است مثال‌های بیشتری با هم ببینیم.

My father repaired his car.
.پدرم ماشینش را تعمیر کرد
I watch a lot of movies.
.من خیلی فیلم می‌بینم.

مفعول غیرمستقیم

مفعول غیرمستقیم یا indirect object، همان‌طور که از نامش پیداست زمانی به کار می‌آید که چیزی یا کسی از کاری که انجام شده سود ببرد. در حقیقت این نوع مفعول در پاسخ به سوالاتی مانند برای چه کسی؟ برای چه چیزی؟ به چه چیزی؟ به چه کسی؟ به کار می‌رود. همین قانون در دستور زبان فارسی نیز وجود دارد. بنابراین وقتی می‌گوییم او برای چه کسی کادو خرید، در جواب می‌گوییم برای مریم. به این معنا که مریم از خرید کادو بهره برده است. مفعول غیرمستقیم می‌تواند قبل یا بعداز مفعول مستقیم در جمله قرار بگیرد. مثال‌های زیر را ببینید:

She reads story books for her kid.
.او برای کودکش کتاب داستان می‌خواند
She reads her kid story books.
.او برای کودکش کتاب داستان می‌خواند

همانطور که می‌بینید، برخلاف فارسی، در زبان انگلیسی مفعول غیر مستقیم که زیرشان خط کشیده شده، ممکن است قبل یا بعد از مفعول مستقیم در جمله آورده شود. از دیگر مفاهیم مربوط به مفعول می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد. در ادامه توضیح هرکدام را می‌بینیم:

مفعول حرف اضافه

یکی از نکات مهم این است که در هر جمله احتمالا تعدادی حروف اضافه مثل in, on, after, for و …قرار می‌گیرند. کلماتی که بعد از این حروف اضافه در جمله می‌بینیم، مفعول حرف اضافه هستند که از لحاظ گرامری الزاما نقش خاصی در جمله ایفا نمی‌کنند.مثال زیر را ببینید:

The table in the room is old.
.میزی که در آن اتاق است، کهنه است

مفعول انعکاسی یا reflexive object

اگر فاعل و مفعول درون جمله به شخص واحدی اشاره کنند، می‌توان گفت این یک مفعول انعکاسی است. این نوع مفعول در واقع ضمیر انعکاسی است که به آن reflexive pronoun می‌گویند.

She saw herself in the mirror.
.او خودش را در آینه دید

مفعول مطلق  یا cognate object

زمانی که بعد از فعل to be مفعولی از ریشه همان فعل مشتق شده باشد و از نظر معنا شباهتی بین آنها وجود داشته باشد،آن را مفعول مطلق یا مفعول متجانس نام می‌برند.

He died a violent death.
.او با یک مرگ شدیدی مرد

حالت مفعولی در انگلیسی

اگر شکل و ظاهر کلمات به خاطر نقش مفعولی آنها در جمله تغییر کند، به عنوان مثال اگر فرم مخصوص ضمایر شخصی را به عنوان مفعول در جمله به کار ببریم، از حالت مفعولی استفاده کرده‌ایم.
به عنوان مثال جمله “I read a perfect book recently.”
تبدیل می شود به “He told me about a great book.”
علاوه بر این، ضمایر who و whoever باید در حالت مفعولی به whom و whomever تغییر کنند. گرچه این تفاوت در انگلیسی محاوره اتفاق نمی‌افتد.

2 دیدگاه
 1. دانش آموز درسخوان

  یک سوال

  در جمله
  That is the student
  فاعل چی میشه؟

  1. پشتیبان سفیرمگ

   سلام وقت‌تون بخیر. در جمله That is the student، فاعل جمله that” است.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.