درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم(با نمونه سوال)

در درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم درباره تونایی‌های افراد است و بعد از این درس شاگردان یاد می‌گیرند چگونه راجع به توانایی‌های خود و سایرین صحبت کنند. این درس با مکالمه زیر آغاز می‌شود.

مکالمه درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

الهام: اوه طراحی تو خیلی خوب است.

سارا: ممنونم . تو میتوانی طراحی کنی؟

الهام: من در طراحی خوب نیستم اما عکس‌های خوبی می‌گیرم.

سارا: واقعا؟ می‌توانم عکس‌های شما را ببینم؟

الهام: چرا که نه. امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.

سارا: اوه من امروز نمی‌توانم. سه‌شنبه بعدازظهر چطور است؟

الهام: خوب است. می‌توانی کتاب طراحی‌ات را هم بیاوری.

سارا: حتما.

بعد از اینکه این مکالمه را خواندید و تمرین کردید نوبت پرسش و پاسخ در این باره است. برای پرسیدن از افراد راجع به توانایی‌هایشان از ساختارهای زیر استفاده می‌کنیم.

Is / Are + you/she/he+ good + at + verb ing?

پرسش در زبان انگلیسی

آیا شما در طراحی خوب هستید؟ بله هستم. نه نیستم.
آیا او در آشپزی خوب است؟ بله هست. خیر نیست.
آیا او در بازی فوتبال خوب است؟ بله هست. خیر نیست.
آیا شما در جستجوی اینترنتی خوب هستید؟ بله هستیم. خیر نیستیم.
آیا آنها در شنا خوب هستند؟ بله هستند. خیر نیستند.

فرم دیگری هم برای حرف زدن راجع به توانایی‌های افراد وجود دارد که از طریق فعل can اتفاق می‌افتد. این فعل به معنای توانستن است و برای استفاده از آن باید از ساختار زیر پیروی نمود.

Can + you/he/she + verb?
Yes, you/he/she can.
No, you/he/she can’t.

در انگلیسیcan پرسش با

شما می‌توانید کیک درست کنید؟              بله، من می‌توانم. خیر، من نمی‌توانم.

او می‌تواند در اینترنت جستجو کند؟            بله می‌تواند. خیر نمی‌تواند.

او می‌تواند پازل درست کند؟                  بله می‌تواند. خیر نمی‌تواند.

شما می‌توانید دوچرخه سواری کنید؟          بله ما می‌توانیم. نه ما نمی‌توانیم.

آنها می‌توانند بسکتبال بازی کنند؟             بله می‌توانند. خیر نمی‌توانند.

و اگر بخواهیم بپرسیم چه کسی می‌تواند کار خاصی را انجام دهد از این ساختار استفاده می‌کنیم.

Who + can + verb +…..?

پرسش با who در انگلیسی

چه کسی می‌تواند با کامپیوتر کار کند؟همه شاگردان می‌توانند.

چه کسی می‌تواند تنیس بازی کند؟علی می‌تواند به خوبی تنیس بازی کند.

چه کسی می‌تواند طراحی کند؟پرهام می‌تواند اما نه به خوبی.

چه کسی می‌تواند عکس بگیرد؟مرجان و لیلا می‌توانند.

چه کسی در داستان گویی خوب است؟من

لغات درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

فارسی

English

عکس گرفتن Take photos
جستجو در اینترنت Search web
شنا کردن Swim
دوچرخه سواری کردن Ride a bike
جدول حل کردن Do a puzzle
فوتبال بازی کردن Play football
آشپزی کردن Cook
طراحی کردن Draw

در قسمت بعدی یک مکالمه بین دو شاگرد با استاد اتفاق می‌افتد که روی تلفظ OO تاکید دارد.

مکالمه درس سوم انگلیسی هشتم

شاگرد یک: ببخشید. من یک سوال دارم.

استاد: بله؟

شاگرد یک: شما چطور 00 را در کلمه فوتبال تلفظ می‌کنید؟

استاد: بگو دبل 0 . خوب در کلمه فوتبال 0 کوتاه است و در کلمه بعد از ظهر 0 بلند است.

شاگرد یک: ممنونم.

شاگرد دو: ببخشید. من هم یک سوال دارم. ما پلی می‌نویسیم اما پلی تلفظ می‌کنیم.

استاد: خوب بین P , L  حرف E  وجود ندارد.

شاگرد دو: ممنونم و چطور SW را در کلمه سوییم تلفظ می‌کنید؟

استاد: سویمینگ.

در انتهای این درس شاگردان باید بتوانند سوالات زیر را به درستی پاسخ دهند.

جاهای خالی را با کلمه مناسب از داخل جعبه پر کنید.

yes

who

play

you

Can

1. Can ………… cook?
2. Can they ……………football?
3. …………can play guitar?
4. Can Nanci speak English? ……….. she can
5. ………….. Ali and Reza take photos?

 

پاسخ

1. you
2. play
3. who
4. yes
5. can

سوال‌های زیر را با پاسخ صحیح مچ کنید.

1. Can Hossein play basketball?   A) Nader can.
2. who can ride a bike?               B) No ,he can’t.
3. Can your parents speak Farsi?  C) yes , they can.

پاسخ

1. B
2. A
3. C

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.