یادگیری تمام زمان های انگلیسی در یک نگاه

یادگیری تمام زمان های انگلیسی در یک نگاه

بخش مهمی از فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، گرامر است. بدون آشنایی کامل با گرامر نمی‌توانیم درست جمله‌سازی کنیم و قاعدتاً بخشی از برنامه تسلط ما بر زبان انگلیسی، از دست خواهد رفت. تسلط بر زمان های انگلیسی عامل بزرگی در انتقال منظور ماست چون اگر قواعدی از این دست درست نباشند، صحبت‌های ما برای شخص مقابل مفهومی نخواهد داشت.

 

زمان‌ها در انگلیسی

زمان‌ های زبان انگلیسی به طور کلی به ۴ گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند.

 • زمان حال
 • زمان گذشته
 • زمان آینده
 • زمان آینده در گذشته

هر گروه شامل ۴ حالت است که در ادامه به معرفی هر کدام پرداخته و توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

 

زمان حال در زبان انگلیسی

زمان حال یک از پرکاربردترین زمان های انگلیسی و دارای ۴ حالت زیر است.

 • زمان حال ساده Simple Present

حال ساده برای نشان دادن عملی در زمان حال استفاده می‌شود. ساختار زمان حال ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

شکل اصلی فعل + فاعل

 • جملات منفی

شکل اصلی فعل + don’t / doesn’t  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Do / Does

موارد استفاده زمان حال ساده

 • برای بیان امور روزمره تکرار شونده
 • برای بیان کارهای حقیقی و تغییرپذیر و نظرات
 • برای بیان کارهای عادی و تغییرپذیر
 • برای تیتر اخبار، نقل قول‌ها و استعدادهای خاص یک شخص
 • برای بیان حقایق علمی ثابت و قوانین طبیعت
 • برای بیان کارهایی که در آینده نزدیک قطعاً رخ می‌دهند

نشانه‌های زمان حال ساده

 • Always
 • Every + day / time
 • Never
 • Rarely
 • Normally
 • Often
 • Sometimes
 • Usually
 • Occasionally

 

 • زمان حال استمراری Simple Present Continuous

زمان حال ساده استمراری یکی دیگر از زمان های انگلیسی است که برای بیان عملی که در حال رخ دادن است مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار زمان حال استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + am / is / are + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + am / is / are not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + فاعل + Am / Is / Are

 

موارد استفاده زمان حال استمراری

 • برای بیان کاری که در لحظه صحبت کردن ما در حال انجام است.
 • برای بیان کاری که در آینده نزدیک انجام می‌شود.
 • برای بیان کاری که موقتی است.
 • برای بیان کاری یا عملی که تغییر می‌کند.

نشانه‌های زمان حال استمراری

 • At the moment
 • Just
 • Just now
 • Right now

 

 • زمان حال کامل ساده Present Perfect Simple

حال کامل ساده برای بیان کاری استفاده می‌شود که در گذشته انجام شده اما تأثیر آن تا به حال مانده است. ساختار زمان حال کامل ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) +  have / has+ فاعل

 • جملات منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have / has not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + فاعل + Have / Has

موارد استفاده زمان حال کامل ساده

 • برای بیان کاری که در گذشته نامعلوم صورت گرفته است.
 • برای بیان کاری که در گذشته بارها تکرار شده است.
 • برای بیان کاری که در گذشته آغاز شده و تا به حال ادامه دارد.

نشانه‌های زمان حال کامل ساده

 • Already
 • Ever
 • Just
 • Never
 • Not yet
 • So far
 • Till now
 • Up to now

 

 • زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continues

حال کامل استمراری یکی دیگر از زمان های انگلیسی است که برای بیان کاری در گذشته که تأثیرش تا زمان حال باقی مانده، استفاده می‌شود. ساختار زمان حال کامل استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری
بیشتر بخوانید  چطور بهترین دیکشنری را انتخاب کنیم؟

فعل به همراه ing + been + have / has + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + been + have / has not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + been + فاعل + Have / Has

موارد کاربرد زمان حال کامل استمراری

 • برای بیان کاری که طی یک دوره به طور مکرر انجام شده است.
 • برای بیان کاری که در گذشته انجام شده اما اثرش تابحال باقی مانده است.
 • برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و احتمالاً تا زمان آینده هم ادامه دارد.

نشانه‌های زمان حال کامل استمراری

 • All day
 • For 3 years
 • Since 1985
 • How long?
 • Whole week

زمان گذشته در زبان انگلیسی

گروه زمانی گذشته خود شامل ۴ حالت است که در ادامه توضیحات کوتاهی در مورد هر کدام ارائه می‌کنیم.

 • زمان گذشته ساده Simple Past

گذشته ساده برای بیان کاری که در گذشته انجام شده مورد استقاده قرار می‌گیرد. ساختار زمان گذشته ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

زمان گذشته فعل + فاعل

 • جملات منفی

فعل ساده + did not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Did

موارد استفاده از زمان گذشته ساده

 • برای بیان کاری که یکبار در گذشته انجام و در همان زمان هم تمام شده است.
 • برای بیان کاری که در گذشته به صورت یک عادت مکرراً انجام گرفته است.
 • برای بیان جملات شرطی نوع دوم استفاده می‌شود.
 • برای بیان کاری که در گذشته به صورت موقت انجام شده است.

نشانه‌های زمان گذشته ساده

 • Yesterday
 • ۵ minutes ago
 • In 1985
 • The other day
 • Last Monday

 

 • زمان گذشته ساده استمراری Simple Past Continue

گذشته ساده استمراری از دیگر زمان های انگلیسی است که برای بیان کاری استفاده می‌شود که در گذشته انجام شده اما تا مدتی ادامه داشته است. ساختار زمان گذشته ساده استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + was / were + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + was / were not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + فاعل + Was / Were

موارد استفاده از زمان گذشته ساده استمراری

 • برای بیان کاری که در زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است.
 • برای بیان کارهایی که در گذشته همزمان با هم انجام می‌شدند.
 • برای بیان کاری که در گذشته ادامه داشته و کار دیگری نیز با آن تلاقی داشته است.

نشانه‌های زمان گذشته ساده استمراری

 • While
 • As long as

 

 • زمان گذشته کامل ساده Past Perfect Simple

گذشته کامل ساده برای بیان اتفاقات و کارهایی که در گذشته قبل از کار دیگری انجام شده‌اند بکار می‌رود که به آن “گذشته در گذشته” نیز گفته می‌شود. ساختار زمان گذشته کامل ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل

 • جملات منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + فاعل + Had

موارد استفاده از زمان گذشته کامل ساده

 • برای بیان عملی که در گذشته قبل از یک عمل دیگر انجام شده است.
 • برای بیان کاری که در گذشته قبل یک زمانی صورت گرفته است.

نشانه‌های زمان گذشته کامل ساده

 • Already
 • Just
 • Never
 • Not yet

 

 • زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continue
بیشتر بخوانید  چگونه خودمان یک زبان یاد بگیریم؟

گذشته کامل استمراری جزو زمان های انگلیسی است که برای بیان کاری استفاده می‌شود که در گذشته آغاز شده و تا مدتی ادامه داشته است. ساختار زمان گذشته کامل استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + been + had+ فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + been + had not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + been + فاعل + Had

موارد استفاده از زمان گذشته کامل استمراری

 • برای بیان کاری که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام شده و فرآیند آن تا مدتی ادامه داشته است.
 • برای بیان کاری که برای مدتی در گذشته ادامه داشته اما کار دیگری آن را قطع کرده است.

نشانه‌های زمان گذشته کامل استمراری

 • The whole day
 • All day
 • since

 

زمان آینده در زبان انگلیسی

گروه زمان آینده نیز مانند سایر زمان های انگلیسی دارای ۴ حالت است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • زمان آینده ساده Simple Future

آینده ساده برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که قرار است در آینده انجام شوند. ساختار زمان آینده ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل ساده + will + فاعل

 • جملات منفی

فعل ساده + will not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Will

موارد استفاده از زمان آینده ساده

 • برای بیان کاری که در زمان مشخصی در آینده انجام خواهد شد.
 • برای بیان جملات شرطی نوع اول استفاده می‌شود.
 • برای بیان پیشنهادات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های زمان آینده ساده

 • In a year
 • Next time / day / Friday
 • tomorrow

 

 • زمان آینده ساده استمراری Simple Future Continuous

آینده ساده استمراری برای تأکید بر کاری ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. ساختار زمان آینده ساده استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + be + shall / will + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + be + shall / will not + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + be + فاعل + Shall / Will

موارد استفاده از زمان آینده ساده استمراری

 • برای بیان کاری که در آینده ادامه دارد و عملی بر آن وارد خواهد ‌شود.
 • برای بیان کاری که در زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت.
 • برای بیان کارهایی که در آینده و همزمان با هم انجام خواهند شد.

نشانه‌های زمان آینده ساده استمراری

 • In one year
 • Next week
 • Tomorrow

 

 • زمان آینده کامل ساده Future Perfect Simple

آینده کامل ساده برای بیان عملی استفاده می‌شود که در آینده زودتر از عمل دیگر به پایان خواهد رسید. ساختار زمان آینده کامل ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + shall / will + فاعل

 • جملات منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + shall / will not + فاعل

 • جملات سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + فاعل + Shall / Will

موارد استفاده از زمان آینده کامل ساده

 • برای بیان کاری که قبل از عمل دیگری در آینده تمام و کامل خواهد شد.
 • برای بیان کاری که در گذشته شروع شده و بعد از مدتی در آینده به پایان خواهد رسید.

نشانه‌های زمان آینده کامل ساده

 • By Friday
 • In a week

 

 • زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous

این زمان در فارسی وجود ندارد و برای بیان تأکید بر کاری استفاده می‌شود که زودتر از عمل دیگری در آینده به پایان خواهد رسید. ساختار زمان آینده کامل استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری
بیشتر بخوانید  ۸۰ رمان انگلیسی که حتماً باید بخوانید! (قسمت اول)

فعل به همراه ing + have been + shall / will + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + have been + shall / will not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + have been + فاعل + Shall / Will

موارد استفاده از زمان آینده کامل استمراری

 • برای بیان کاری که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد یافت.
 • برای بیان تکمیل کردن کاری که تا آینده ادامه دارد اما قبل از عمل دیگری به اتمام خواهد رسید.

نشانه‌های زمان آینده کامل استمراری

 • For …
 • The last couple of hours
 • All day long

 

زمان آینده در گذشته

برخلاف ۳ زمان اصلی حال، گذشته و آینده، زمان گذشته در آینده به عنوان یک زمان غیراصلی شناخته می‌شود و به خودی‌خود ساختار تعریف شده‌ای ندارد و برگرفته از ۳ زبان اصلی و حالت‌های آن‌ها است.

 • زمان آینده در گذشته ساده Simple Future in the Past

آینده در گذشته ساده یکی از زمان های انگلیسی است برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته تصور می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد. ساختار زمان آینده در گذشته ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل ساده + would / should + فاعل

 • جملات منفی

فعل ساده + would / should not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل ساده + فاعل + Would / Should

 

 • زمان آینده در گذشته ساده استمراری Simple Future Continuous in the Past

آینده در گذشته استمراری برای بیان کاری استفاده می‌شود که برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم و حالا درباره آن در حال صحبت هستیم. ساختار زمان آینده در گذشته ساده استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + be + would / should + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + be + would / should not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + be + فاعل + Would / Should

 

 • زمان آینده در گذشته کامل ساده Future Perfect Simple in the Past

آینده در گذشته کامل ساده یکی از زمان های انگلیسی است که در آن کار، تعهد، قول یا امور داوطلبانه‌ای را بیان می‌کنیم که قرار است در آینده انجام ‌دهیم. ساختار زمان آینده در گذشته کامل ساده برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + would + فاعل

 • جملات منفی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + would not  + فاعل

 • جملات سوالی

? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + فاعل + Would

 

 • زمان آینده در گذشته کامل استمراری Future Perfect Continuous in the Past

آینده در گذشته کامل استمراری برای بیان کاری ادامه‌دار است که در گذشته قصد انجام آن را داشتیم و حالا می‌خواهیم در مورد آن صحبت ‌کنیم. ساختار زمان آینده در گذشته کامل استمراری برای جملات خبری، منفی و سوالی به صورت زیر است:

 • جملات خبری

فعل به همراه ing + would have been + فاعل

 • جملات منفی

فعل به همراه ing + would not have been + فاعل

 • جملات سوالی

? + فعل به همراه ing + have been + فاعل +Would

 

زمان های انگلیسی یکی از مهمترین بخش‌های گرامر هستند که هر زبان‌آموزی برای یادگیری اصولی باید با آن‌ها آشنا باشد. در این مقاله ۱۶ زمان در زبان انگلیسی را به شما معرفی کردیم و از نحوه ساختن، کاربردها و نشانه‌های هر کدام گفتیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شود.

5/5 (5 نظر)

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۵۶۰

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. Banoo
  11:40 2021/06/07

  عالی بود

 2. Ana
  7:26 2021/03/13

  من هنور تا اخرشو نخوندم
  اما واقعا میگم عالی بود عالی خسته نباشین ??? هم طراحی سایت عالی بود? هم مطالب کاملی بود?