درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم (با نمونه سوال)

این درس راجع به سلامتی است. پس شاگردان در این درس یاد می‌گیرند چطور راجع به مشکلات سلامتی پایه‌ای صحبت کنند و یا توصیه‌های سلامتی بدهند. این درس طبق معمول با یک مکالمه آغاز می‌شود.

مکالمه درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

مکالمه درس چهارم انگلیسی هشتم

استاد: حالت خوب است؟
شاگرد: نه نیست . من سردرد دارم.
استاد: اوه، چشمهایت هم دردناک است. تو بایدد به خانه بروی و استراحت کنی.
شاگرد: بله اما من یک کلاس دیگر هم دارم .
استاد: نگران نباش من با معلمت حرف می‌زنم.
شاگرد: ممنون از کمک شما.
استاد: بیا برویم به دفتر و اول به خانواده‌ات زنگ بزنیم. بچه ها. ساکت باشید من تا یک دقیقه دیگر برمی‌گردم.
حالا در جدول زیر سوال و جواب‌های مرتبط با سلامتی را یاد می‌گیرید.

مکالمه انگلیسی در مورد بیماری

حال شما خوب است؟       نه من سردرد دارم.

او حالش خوب است؟       نه او گلو درد دارد.

او خوب است؟              نه او کمر درد دارد.

چه اتفاقی افتاده؟            من دندان درد دارم.

موضوع چیست؟            او آبریزش بینی دارد.

مشکل کجاست؟             من آنفولانزا دارم.

بیماری‌ها به انگلیسی زبان هشتم

فارسی

English

سر درد Headache
گلو درد sore throat
دندان درد Toothache
گوش درد Earache
آبریزش بینی Running nose
کمر درد Backache
چشم درد Sore eyes
معده درد Stomachache

برای بیان مشکلات سلامتی که داریم باید از ساختار زیر استفاده کنیم:

Subject + have / has + a/an + health problem

و برای توصیه دادن به دیگران می‌توانیم از فرمول‌های زیر استفاده کنیم.

Why + don’t + you + verb?
You + should + verb ….
Verb + …

بیماری ها به انگلیسی زبان هشتم

من سردرد دارم.                    چرا کمی استراحت نمی‌کنی؟

من گلو درد دارم.                   تو باید یک دکتر را ملاقات کنی.

من سرماخورده‌ام.                  تو باید استراحت کنی.

من دندان درد دارم.                 به دندانپزشک برو.

من آبریزش بینی دارم.               چرا به دکتر نمی‌روی؟

حال به یک مکالمه بین یک شاگرد و استاد گوش دهید.

مکالمه درس چهارم زبان انگلیسی هشتم

شاگرد: من A C H  E را در برخی کلمات می‌بینم. این چیست؟

معلم: برای درد است.

شاگرد: ممنونم و چگونه آن را تلفظ می‌نمایید؟

معلم: ایک.

شاگرد: درباره حروف E A  در کلمات health , headache

معلم: در این کلمات مانند e  تلفظ می‌شود.

حال باید شاگردان بتوانند مکالمات زیر را به زبان انگلیسی برگردانند.

1.  من سردرد دارم .

2.  من دندان درد دارم.

3. من معده درد دارم.

پاسخ‌ها

1. I have a headache
2. I have a toothache
3. I have a stomachache

در قسمت بعد بایستی جملات شماره 1 تا 4 با پاسخ‌های درست مچ شوند.

1. I have a toothache.        A) Why don’t you visit a dentist?
2. I have a backache.         B) stay in bed.
3. I have a sore throat.      C) Wear glasses.
4. I have sore eyes.            D) You should drink warm water

پاسخ‌ها

1. A
2. B
3. D
4. C

نمونه سوالات درس چهارم انگلیسی هشتم

حال سعی کنید جاهای خالی را با کلمات مناسب از داخل جعبه پر کنید.

why

the flu

stay

sore

Have

1. I …………… sore eyes.
2. you should …….. home .
3. I think I have ……….because I have a headache .
4. ………… don’t you visit a doctor ?
5. I have a bad ……….throat .

پاسخ‌ها

1. have
2. stay
3. the flu
4. why
5. sore

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.