۲۵ مورد از حروف اضافه در زبان انگلیسی که باید یاد بگیرید!

زبان انگلیسی بیش از 100 حرف اضافه (prepositions) دارد. این در مقایسه با تعداد عظیم اسم‌ها، صفت‌ها و فعل‌های زبان انگلیسی بسیار اندک است. بیشتر جملاتی که می‌سازیم دست کم یک حرف اضافه در بردارند. در واقع از ده واژه‌ای که بیش از همه واژه‌های دیگر در زبان انگلیسی به کار می‌روند، سه تای آنها حروف اضافه in, to, of هستند. بنابراین تعداد دفعاتی که به کاربرد یک حرف اضافه معین نیاز دارید خیلی بیشتر از واژه‌ای معمولی مانند اسم یا صفت یا فعل است. در این مقاله از سفیرمگ به بررسی 25 مورد از مهم‌ترین و پرکاربردترین حروف اضافه در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های مقاله نمایش

معرفی پرکاربردترین حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Aboard

این حرف اضافه اگر به همراه کلماتی مانند ship, spacecraft, aircraft استفاده شود به این معنی است که شما از درون آن وسیله صحبت می‌کنید.

The DC 10 crashed, killing all 346 people aboard.

هواپیمایی DC 10 سقوط کرد و تمام 346 نفر درون هواپیما کشته شدند.

Experiments carried out aboard the U.S space shuttle…

آزمایشات انجام شده درون یک فضاپیمای آمریکایی …

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه About

این کلمه اگر قبل از کلمات دیگر مانند اسم‌ها، احساسات، اشیاء و ضمایر به کار برده شود به معنای “درباره” و “راجع‌به” است.

This book is about death.

این کتاب راجع‌به مرگ است.

I forgot all about it.

من همه‌چیز را درباره آن فراموش کردم.

افعال زیر افعالی هستند که کلمه about بعد از آنها می‌آید.

agree         care         forget       speak

argue            chat         protest     talk

ask            dream     read          think

این حرف اضافه همچنین بعد از یک سری از اسم‌ها هم به صورت متداول استفاده می‌شود که کاربردی‌ترین آنها را در زیر برای شما لیست کرده‌ایم.

advice               joke                  news

agreement         information     opinion

idea                  judgement      phobia

decision         lecture             question

مثال:

You have to give them information about your income.

شما باید راجع به درآمدتان به آنها اطلاعات بدهید.

حرف اضافه about همچنین بعد از برخی صفت‌ها هم به کار می‌رود. صفت‌هایی مانند:

angry           happy       serious

annoyed     guilty        sensitive

anxious          pleased     sorry

certain        positive     unclear

مثال:

I was worried about the traffic on the way.

من درباره ترافیک مسیر نگران بودم.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Above

وقتی این کلمه را استفاده می‌کنیم یعنی چیزی بالاتر یا فراتر از چیز دیگری است.

به عنوان مثال:

The music seemed to be coming from the floor above.

 به نظر صدای موزیک از طبقه بالا می‌آمد.

اگر کلمه above را در مورد یک سطح استاندارد به کار ببریم یعنی بالاتر از حد استاندارد.

Her speaking is above the level.

حرف زدن او از سطحش بالاتر است.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه According to 

این حرف اضافه به معنای “بر طبق” چیزی یا کسی است. یعنی زمانی‌که می‌خواهیم اطلاعات را از یک منبع موثق نقل کنیم از این حرف اضافه استفاده کنیم.

مثال:

According to a recent study, there has been no increase in the number of victims.

بر طبق یک مطالعه جدید، هیچ افزایشی در تعداد قربانیان وجود نداشته است.

این کلمه همچنین می‌تواند با کلمات plan و schedule ترکیب شود و معنای “طبق برنامه” بدهد.

مثال:

Things do not always proceed according to plan.

همیشه چیزها طبق برنامه پیش نمی‌رود.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Across

یکی از معانی این حرف اضافه “در میان” یا “از میان” است. یعنی از سمتی به سمت دیگر. به این مثال دقت کنید:

We went across the street to that restaurant.

ما از میان خیابان رد شدیم و به آن رستوران رفتیم.

He didn’t like the journey across Africa at all.

او سفر به میان آفریقا را اصلاً دوست نداشت.

این کلمه همچنین به معنای “در طول” یا “در عرض” چیزی هم هست. مثلاً:

The word freedom was printed across the poster in large letters.

کلمه آزادی با حروف بزرگ در طول پوستر چاپ شده بود.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Across from

این حرف اضافه به معنای “روبه‌رو” و “مقابل” است.

The hotel is across from the church.

هتل روبه‌روی کلیسا است.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه After

معنی اصلی این حرف اضافه “بعد” است. یعنی زمانی که می‌خواهیم به ترتیب اتفاقات اشاره کنیم از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم. مثال:

Dan came in just after midnight.

دن درست بعد از نیمه شب وارد شد.

معنی دیگر این کلمه به معنای “بعد از فرد دیگری” است. یعنی بعد از اینکه کس دیگری کاری را انجام داد. به عنوان مثال:

A member stood up after me and said …

یکی از اعضا بعد از من از جایش بلند شد و گفت…

معنی دیگر این کلمه در عبارت “after something” است که به معنای تلاش در جهت گرفتن چیزی برای خود است.

They’re after information, not scandal.

آنها دنبال اطلاعات هستند نه حاشیه!

حروف اضافه در جمله به صورت نخستین واژه‌ی (گروه حرف اضافه) به کار می‌روند که در مورد مکان یا زمان یا، به طور کلی‌تر، روابط بین آدم‌ها یا چیزها اطلاع به دست می‌دهد. حروف اضافه بیشتر به خاطر کارکرد و نقشی که در جمله دارند اهمیت دارند تا به خاطر معنای روشن و متمایز خاص خود. در برخی موارد، حتی اگر حروف اضافه از جمله کنار گذاشته شوند، معنای جمله را می‌توان فهمید. مثلاً:

Many … them are used to provide information … place or time, or, … a more abstract way … relationships … people or things.

در این جمله حروف اضافه حذف شده‌اند اما معنای کلی جمله قابل درک است.

در برخی موارد هم حرف اضافه اطلاعاتی اساسی فراهم می‌کند، مثلاً:

He put it back … the desk.

در این مثال، حرف اضافه‌ای که جایش خالی است می‌تواند behind, under, to, next to, on یا خیلی از حروف اضافه‌ی دیگر باشد و انتخاب آن در معنای جمله اهمیت دارد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Against

این کلمه کلاً به معنای “علیه” و “بر خلاف” است، اما به همراه افعال مختلف، معانی متفاوتی دارد. به عنوان مثال در جمله زیر این کلمه به معنای “علیه” است.

He fought against cancer.

او علیه سرطان جنگید.

اما در این جمله معنی آن کاملاً متفاوت است.

He was leaning against the wall.

او به دیوار تکیه داده بود.

و در اینجا هم معنی این کلمه تفاوت دارد.

During a match against New South Wales…

در طول بازی در مقابل تیم نیو سوت ولز…

اسم‌های زیر معمولاً با حرف اضافه against همراه می‌شوند.

aggression     boycott     victory

battle              fight           war

در جملات زیر معنی کلمه against “مخالف بودن” با چیزی یا کسی است.

The arguments against our current defense strategy…

مناظرات مخالف با استراتژی‌های دفاعی فعلی ما ….

I’m against her.

من با او مخالفم.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Ahead of

این کلمه اساساً به معنای “جلوی کسی یا چیزی بودن” است. مثال:

Philip trotted ahead of her.

فیلیپ جلوتر از او حرکت کرد.

در جملاتی که به یک رویداد یا یک زمان خاص اشاره می‌کنند این حرف اضافه به معنای “قبل از آن رویداد” است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

They stocked up on sugar ahead of price rises.

آنها قبل از افزایش قیمت‌ها شکر انبار کردند.

We are two years ahead of schedule.

ما دو سال از برنامه جلوتریم.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Along

این کلمه به معنای “در طول” یک راه یا مسیر است. به عنوان مثال:

I went along the street towards the station.

من در راستای خیابان به سمت ایستگاه رفتم.

این کلمه همچنین به معنای “کنار” نیز هست. مثال:

My room’s just along the corridor…

اتاق من درست کنار راهرو است.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Alongside

کلمه “alongside” به معنی “در کنار” است. مثلاً:

An ambulance pulled up alongside the coach.

یک آمبولانس در کنار کالسکه توقف کرد.

این کلمه همچنین می‌تواند با فعل work به معنای “همراه” باشد.

I work alongside Mont Gomery.

من به همراه مونت گومری کار می‌کنم.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Among

کلمه among که در حالت رسمی amongst نوشته و خوانده می‌شود به معنای “در بین” است. مثال:

The danger of flying among high mountains…

خطر پرواز در بین کوه‌های بلند…

همچنین این کلمه می‌تواند “در ارتباط بودن با سایرین” هم معنا دهد.

The president is always among people.

رئیس جمهور همیشه در بین مردم است (با آنها در ارتباط است).

پرکاربردترین حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Apart from

کلمه apart from برای به وجود آوردن یک استثنا در بین یک گروه است. معنی این کلمه “به جز” است.

Apart from me, everyone knows about her.

به جز من همه درباره او می‌دانند.

 

این کلمه همچنین برای جدا کردن یک چیز از بقیه هم استفاده می‌شود.

Apart from her illness, she was very unhappy.

جدا از موضوع بیماری‌اش، او خیلی ناراحت بود.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Around

این حرف اضافه که شکل دیگر آن round است به معنای “دور تا دور” چیزی بودن است.

I put my arms around her.

من دست‌هایم را دور او می‌گذارم.

این حرف اضافه به همراه فعل‌هایی که معنای حرکت می‌دهند به معنای گردش و چرخیدن دور چیزی است.

He would dance around them excitedly.

او با هیجان دور آنها می‌رقصید.

The earth moves around the sun.

زمین به دور خورشید می‌چرخد.

به همراه فعل go این کلمه به معنای رفتن به جاهای مختلف است.

I walked around the town.

من در جاهای مختلف شهر قدم زدم.

و به همراه فعل hang به معنای مدتی در جایی استراحت کردن است.

I enjoyed hanging around the island.

من از ماندن در جزیره لذت بردم.

 

برای ساختن جمله‌های پذیرفتنی و طبیعی انگلیسی، باید بتوانید حرف اضافه را درست انتخاب کنید.

گاهی حروف اضافه با یک فعل همراهند. مثلاً:

… if you can’t distinguish between good and bad.

 

گاه با یک صفت همراهند، مثلاً:

I know he’s clever at political debate.

و در مواردی دیگر با یک اسم:

Real friendship with him began in Rome.

حروف اضافه در زبان انگلیسی ، مانند افعال متعددی، مفعول می‌گیرند که مفعول با واسطه خوانده می‌شود. معمولاً مفعول یک گروه اسمی است.

گروه اسمی ممکن است فقط یک اسم باشد، مثلاً:

She looked at me.

یا گروه اسمی پیچیده‌تری باشد:

You may be surprised at the range of services it can provide.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Because of

وقتی از کلمه because of به معنای “به دلیل” و “به خاطر” استفاده می‌کنیم می‌خواهیم علت یا دلیل پدیده‌ای را بیان کنیم که این دلیل بعد از حرف اضافه می‌آید. مثال:

Because of heat, the front door was open.

به خاطر گرما، در جلویی باز بود.

The president’s visit was postponed because of the earthquake.

دیدار رئیس‌جمهور به دلیل زلزله به تعویق افتاد.

 

به خاطر داشته باشید بعد از because of باید حتما اسم یا فعل به اضافه ing استفاده کنیم.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Before

کلمه before به معنای “قبل از” یا “پیش از” است. مثال:

She arrived before 7:30 a.m.

او قبل از ساعت 7:30 صبح رسید.

 

وقتی کلمه before را به همراه کسی به کار ببریم یعنی کاری را قبل از آن فرد انجام دادن.

She started eating before anyone else.

او قبل از بقیه شروع به خوردن کرد.

 

این کلمه گاهی به معنای “درمقابل” و “جلو” هم هست. اما این ساختار نسبتاً رسمی است.

He bowed before them.

او در برابر آنها تعظیم کرد.

 

هنگام آدرس دادن اگر این کلمه را با یک مکان به کار ببریم منظور این است که مکان مورد نظر قبل از مکان دیگر است. به این مثال دقت کنید:

Just before Warren Farm, turn left through the wooden gate.

درست قبل از مزرعه وارن، از دروازه چوبی به سمت چپ بپیچید.

 

اگر این حرف اضافه را با ضمیر مفعولی به کار ببرید به عنوان مثال before me یعنی “در مقابلم” و “پیش روی من” به معنای کاری که باید در آینده انجام شود. به این مثال دقت کنید:

I have a difficult job before me.

من یک کار سخت پیش رو دارم.

She has a long journey before her.

او یک سفر طولانی در پیش دارد.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Behind

معنی اصلی کلمه behind به معنای “پشت” و “روی دیگر چیزی” یا کسی است.

He walked behind his brother.

او پشت برادرش قدم می‌زد.

 

این کلمه در ترکیب با سایر واژه‌ها معانی جالب و مختلفی دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He shut the gate behind him.

او در را محکم پشت سرش بست.

 

The mayor tried to explain the reason behind the meat shortage.

شهردار تلاش کرد دلیل پشت ماجرای کمبود گوشت در بازار توضیح را توضیح دهد.

اگر این کلمه را در ترکیب behind someone به کار ببریم معنای حمایت کردن از کسی را دارد.

I’m very much behind Michael on this.

من در این موضوع کاملاً پشت مایکل هستم. (از او حمایت می‌کنم)

 

گاهی همین ترکیب به معنای “از کسی عقب‌تر بودن” هم هست که بسته به موقعیت معنی آن قابل تشخیص است.

She had fallen behind the rest of the class.

او از بقیه کلاس عقب افتاد.

 

این ترکیب حتی می‌تواند “از سر گذراندن” و “پشت سر گذاشتن” هم باشد.

I wanted to get that part of my life behind me.

من می‌خواستم آن قسمت از زندگی‌ام را پشت سر بگذارم.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Below

این کلمه به معنای “پایین‌تر بودن” است. مثال:

The ship lay a mile below the surface of the ocean.

کشتی یک مایل زیر سطح اقیانوس قرار دارد.

I have a pain just below my knee.

درست زیر زانویم درد دارم.

 

اگر این کلمه را به همراه یک واحد اندازه گیری یا یک نرخ به کار ببریم یعنی چیزی کمتر از آن مقدار.

He’s below the average height.

قد او از متوسط پایین‌تر است.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Beneath

این کلمه به معنای “زیر چیزی” بودن است و از نظر سطحی مصداق دارد. مثال:

There is a heater beneath the table.

یک بخاری زیر میز است.

 

این کلمه همچنین برای پنهان شدن یک لایه زیر یک لایه دیگر هم کاربرد دارد.

Beneath her angry face, she has a big soul.

زیر چهره عصبانی‌اش، او روح بزرگی دارد.

There is a lot of tension beneath the surface.

تنش زیادی در زیر سطح وجود دارد.

 

اگر این کلمه در ترکیب زیر استفاده شود معنای آن این است: چیزی در حد انتظار نیست.

The Duke married beneath him.

دوک با کسی پایین‌تر از سطح خودش ازدواج کرد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Beside

این کلمه به معنای “کنار” و “جنب” است.

Michael sat down beside her on the bed.

مایکل روی تخت کنار او نشست.

 

اگر این کلمه با فعل fight یا work به کار رود به معنای “همراه” و “در معیت” است.

I’ll fight beside you.

من به همراه تو می‌جنگم.

 

این کلمه همچنین برای مقایسه کردن هم به کار می‌رود و به معنای “در مقایسه” است.

What is love beside art?

 عشق در مقایسه با هنر چیست؟

That sounds small beside ₤350.000.

در مقایسه با 350.000 یورو این مبلغ کم به نظر می‌رسد.

معنای دیگر این کلمه “علاوه بر” یا “به اضافه” است.

 به این مثال‌ها دقت کنید:

There was plenty to do beside hunting.

علاوه بر شکار، کارهای زیادی بود که باید انجام شود.

 

استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Between

کلمه between به معنای “بین” و “مابین” است، یعنی زمانی که کسی یا چیزی در بین دو چیز یا دو نفر دیگر قرار داشته باشد.

He had a pain between his shoulders.

او در بین شانه‌هایش درد داشت.

 At dinner he was placed between Lord Jeffry and I.

سر میز شام او بین لرد جفری و من نشسته بود.

 

حرف اضافه اغلب بخشی از یک “ادات فعل” است، یعنی معمولاً بعد از یک فعل می‌آید.

اگر فعل لازم باشد، احتمالاً حروف اضافه در زبان انگلیسی واژه‌ی پس از فعل خواهد بود و اگر فعل متعدی باشد حرف اضافه احتمالاً پس از مفعول فعل خواهد آمد. حرف اضافه گاهی هم پیش از ضمیر موصولی می‌آید و این کاربرد بسیار رسمی است.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Unlike

کلمه unlike به معنای “بر خلاف” یک موقعیت، یک عقیده یا یک رفتار است. به طور مثال:

Mrs. Hotch, unlike Etta, was a careful shopper.

خانم هاچ، بر خلاف اِتا یک خریدار با دقت است.

Dogs, unlike other animals, have to be trained.

سگ‌ها بر خلاف سایر حیوانات باید تربیت شوند.

 

وقتی در مورد چیزی یا کسی unlike را به کار می‌بریم روی تفاوت آن فرد یا آن چیز با سایرین تاکید داریم.

It was unlike any flu I’d experienced.

این با تمام آنفولانزاهایی که گرفته بودم، فرق داشت!

اگر این کلمه را در ترکیب زیر به کار ببریم یعنی رفتار یا چیزی که اصلا بعید نیست.

It’s so unlike him to be late.

خیلی بعید است او دیر برسد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Until

کلمه until به معنای “تا” و “تا زمانیکه” است. یعنی کاری تا زمانی خاص اتفاق افتاده و بعد از آن متوقف شده است.

I worked until 3:00.

من تا ساعت 3 کار کردم.

 

و یا برعکس این حالت در مثال زیر:

The rush hour wouldn’t start until 8 o’clock.

ترافیک تا قبل ساعت 8 شروع نمی‌شود.

Until recently, children were not allowed to play here.

تا همین اواخر بچه‌ها اجازه نداشتند اینجا بازی کنند.

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Up

کلمه up در کل به معنای “بالا” است و وقتی با کلماتی مثل stairs (پله) استفاده می‌شود معنی بالا رفتن از آن را دارد. مثال:

Len carried Allie up the stairs.

لن الی را تا بالای پله‌ها برد.

 

اگر کلمه up به همراه کلماتی مانند street (خیابان) استفاده شود به معنای “تا انتها” است.

She watched a woman walk up the street with a baby.

او به زنی نگاه می‌کرد که با یک بچه به سمت انتهای خیابان می‌رفت.

 

Up against هم کلمه‌ای است به معنای “مخالف بودن” و “در تضاد بودن” و “مواجه شدن”.

مثال:

The authorities know they are up against him.

مسئولان می‌دانند که آنها مخالف او هستند.

The first time I did this I came up against a problem.

اولین باری که من این کار را انجام دادم با یک مشکل مواجه شدم.

 

بیشتر بخوانید: ۸ کاربرد حرف اضافه by

حروف اضافه در زبان انگلیسی : حرف اضافه Via

این کلمه به معنای “از طریق” یا “از” است. مثال:

We went to the U.S via Dubai.

ما از دوبی به آمریکا رفتیم.

 

اگر این کلمه به همراه یک شخص یا یک وسیله باشد یعنی کاری از طرف آن شخص یا وسیله انجام می‌شود.

The owners could be traced via registry.

صاحبان می‌توانند از طریق ثبت‌نام پیگیری شوند.

I got the pictures you sent via email.

تصاویری که از طریق ایمیل فرستادی دریافت کردم.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.