استانداردهای جهانی سفیر

• دریافت گواهینامه ISO 9001-2008 در مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد، به عنوان اولین و تنها موسسه زبان ایران که موفق به اخذ این گواهینامه بین المللی شده است. (اسفند ماه 1389)
• دریافت گواهینامه ISO IWA2 در مدیریت کیفیت آموزش از شرکت توف راین لند. (اسفند ماه 1390)
• دریافت گواهینامه ISO 10002 در استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان از شرکت توف راین لند. (اسفند ماه 1390)
• نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA (Oxford Teachers’ Academy
• نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

 image7  OTA  ISO9001_V
 ISO10002-V  ISO9001-V  IWA2_V