ادارات اداری و مالی

اداره کل منابع انسانی

مدیر اداره کل منابع انسانی
HR_GMgr@gosafir.com
میلاد ملک لو

میلاد ملک لو

مدیر آموزش منابع انسانی
HRT_Mgr@gosafir.com
user
سرپرست کارگزینی و کنترل کارکرد پرسنل

گزیزه سالمی

user
سرپرست آمار و اطلاعات منابع انسانی و کنترل کارکرد اساتید

کتایون بهشت نژاد

اداره کل مـــالی

ایرج خالقی
مدیر اداره کل مالی

ایرج خالقی

user
رییس حسابداری

بهزاد مرادی

Corp_Fin_Mgr@gosafir.com

اداره امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی
مدیر امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی

CDAffair_Mgr@gosafir.com