ادارات اداری و مالی

اداره منابع انسانی

مدیر اداره منابع انسانی
HR_GMgr@gosafir.com
میلاد ملک لو

میلاد ملک لو

مدیر آموزش منابع انسانی
HRT_Mgr@gosafir.com
سالمی
سرپرست کارگزینی و کنترل کارکرد پرسنل

گزیزه سالمی

بهشت نژاد
سرپرست آمار و اطلاعات منابع انسانی و کنترل کارکرد اساتید

کتایون بهشت نژاد

اداره مـــالی

ایرج خالقی
مدیر اداره مالی

ایرج خالقی

مرادی
رییس حسابداری

بهزاد مرادی

Corp_Fin_Mgr@gosafir.com

اداره امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی
مدیر امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی

CDAffair_Mgr@gosafir.com
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.