استانداردهای جهانی موسسه زبان سفیر گفتمان

ایزو
دريافت گواهينامه ISO 29990 در سیستم کیفیت مراکز آموزشی
دريافت گواهينامه ISO 9001:2015 در مديريت کيفيت
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
دريافت گواهينامه ISO 29991 در سیستم مدیریت یادگیری زبان
دريافت گواهينامه 1999:ISO 10015 در مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
دريافت گواهينامه 2014:ISO 10002 در مديريت رسيدگی به شکايات مشتريان
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR .
نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد
(OTA (Oxford Teachers' Academy
نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج
Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages