سیستم نمره دهی در سفیر

سیستم نمره دهی در آکادمی زبان سفیر گفتمان، متاثر از پیشرفتهای نوین در علم آموزش زبان در استفاده ترکیبی از روشهای formative و summative assement می باشد.

آموخته های زبان آموزان در امتحانات میان ترم و پایان ترم مورد سنجش قرار گرفته و در عین حال پیشرفت آنان در هر جلسه نیز توسط اساتید بررسی میشود. هدف اصلی از برگزاری امتحانات، پیشرفت زبان آموزان است؛ بنابراین اساتید از اشتباهات متداول در آزمونها، برای تهیه محتوای آموزشی مناسب در جلسات آتی جهت رفع اشکال و ارائه بازخورد ( Feedback) استفاده می نمایند.

برخلاف سیستم سنتی، فعالیت های کلاسی زبان آموزان به اندازه امتحان فاینال آنها حائز اهمیت هستند. نمره فعالیت کلاسی، تحت عنوان Class Participation که به اختصار به آن CP گفته میشود، با در نظر گرفتن سه معیار Dynamism، Progress و Assignment توسط اساتید در میان و پایان ترم به زبان آموزان اختصاص داده می شود. به عبارت دیگر، میزان مشارکت زبان آموزان در فعالیتهای گروهی، میزان پیشرفت آنان و کیفیت انجام تکالیف محوله سنجه های اصلی در نمره CP می باشند.

سیستم ارزشیابی موسسه زبان سفیر گفتمان به شرح جدول ذیل است

 

سیستم ارزیابی سفیرنحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمون های پایان ترم به این ترتیب است:

 

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.