سفیر رشت

آدرس: خیابان معلم، بالاتر از فروشگاه شیرین عسل، جنب نمایشگاه اتومبیل آرش
شماره تماس :  33220653 – 013


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: علی خلیلی سادات لو