سفیر مشهد

آدرس: بلوار ملک آباد، نبش خیابان گویا، پلاک ۳۷۱
شماره تماس:  ۳۶۰۴۱۱۰۵ -۰۵۱


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: مهدی یعقوبی