معرفی دپارتمان CRM سفیرگفتمان

در موسسه زبان سفیر گفتمان اصل مشتری محوری همواره مورد تاکید بوده و مشتری در مرکز توجه قرار دارد و دیگر ابعاد سازمانی حول محور مشتری سازماندهی می گردد.

دپارتمان CRM در راستای عمل به اصول مشتری مداری، شناخت بیشتر مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان تاسیس شده است.

این واحد پلی است بین سفیر و زبان آموزان این سازمان و فعالیت های متعددی در این دپارتمان در راستای حفظ و افزایش”رضایتمندی” و “وفاداری” زبان آموزان صورت می پذیرد.

تلاش این دپارتمان توسعه و استحکام بیشتر روابط با مشتریان است.

دپارتمان CRM متشکل از واحدهایی زیر می‌باشد